REKLAMA
Tylko u nas

NEUCA: wyniki finansowe

2022-05-19 00:09
publikacja
2022-05-19 00:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_I_kw_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 2 816 563 2 299 404 606 077 502 921
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 83 173 64 653 17 897 14 141
III. Zysk (strata) brutto 78 263 63 663 16 841 13 924
IV. Zysk (strata) netto 61 791 50 154 13 296 10 970
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 59 741 49 868 12 855 10 907
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 344 7 925 10 188 1 733
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 820 -22 456 -4 480 -4 912
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 386 18 773 -4 172 4 106
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 7 138 4 242 1 536 927
X. Średnioważona liczba akcji 4 398 054 4 390 428 4 398 054 4 390 428
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 13,58 11,36 2,92 2,48
XII. Stan na 31.03.2022 Stan na 31.03.2021 Stan na 31.03.2022 Stan na 31.03.2021
XIII. Aktywa razem 4 293 814 3 614 562 922 905 775 607
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 335 672 2 774 975 716 964 595 450
XV. Zobowiązania długoterminowe 386 914 336 195 83 163 72 140
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 2 948 758 2 438 780 633 801 523 310
XVII. Kapitał własny 958 142 839 587 205 941 180 157
XVIII. Kapitał zakładowy 4 470 4 454 961 956
XIX. Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2021
XX. Aktywa razem 4 116 686 895 048
XXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 231 875 702 673
XXII. Zobowiązania długoterminowe 385 502 83 816
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 846 373 618 857
XXIV. Kapitał własny 884 811 192 375
XXV. Kapitał zakładowy 4 432 964
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVI. Przychody ze sprzedaży 2 664 809 2 205 510 573 422 482 384
XXVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38 852 22 975 8 360 5 025
XXVIII. Zysk (strata) brutto 26 481 18 577 5 698 4 063
XXIX. Zysk (strata) netto 20 112 14 225 4 328 3 111
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 862 -24 167 9 438 -5 286
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 534 -27 767 -6 786 -6 073
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 983 54 364 -427 11 890
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 10 345 2 430 2 225 531
XXXIV. Średnioważona liczba akcji 4 398 054 4 390 428 4 398 054 4 390 428
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,57 3,24 0,98 0,71
XXXVI. Stan na 31.03.2022 Stan na 31.03.2021 Stan na 31.03.2022 Stan na 31.03.2021
XXXVII. Aktywa razem 3 975 941 3 495 404 854 581 750 038
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 737 873 3 345 471 803 412 717 866
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 239 997 241 338 51 585 51 786
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 3 497 876 3 104 133 751 827 666 080
XLI. Kapitał własny 238 068 149 933 51 170 32 172
XLII. Kapitał zakładowy 4 470 4 454 961 956
XLIII. Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2021
XLIV. Aktywa razem 3 791 295 824 302
XLV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 584 761 779 397
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 236 733 51 470
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 348 028 727 927
XLVIII. Kapitał własny 206 534 44 905
XLIX. Kapitał zakładowy 4 432 964
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
raport I kw_2022.pdfraport I kw_2022.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny NEUCA za 1 kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 PIOTR SUCHARSKI PREZES ZARZĄDU
2022-05-19 GRZEGORZ DZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2022-05-19 KRZYSZTOF MISZEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki