LIBET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 24/06/2019.

2019-05-28 18:20
publikacja
2019-05-28 18:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WZA_OGLOSZENIE_24.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_UCHWALY_24.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_PELN_24.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_INFORMACJA_O_OGOLNEJ_LICZBIE_AKCJI.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
dokumenty_WZA_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-28
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 24/06/2019.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2019 roku (dalej „ZWZA”) na godzinę 10:00 (dziesiąta), we Wrocławiu (50-148); adres: ul. Krawiecka 1 lokal 106 (Kancelaria Notarialna Notariusz Benity Sokołowskiej – Pabjan).

Zarząd Spółki działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w: (a) 402 (1) Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zmianami, dalej „KSH”), (b) §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej „Rozporządzenie”) do niniejszego raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz dokumenty których przedstawienie jest wymagane przepisami KSH oraz Rozporządzenia w związku ze zwołaniem ZWZA, w tym dokumenty których rozpatrzenie bądź przedstawienie objęte jest proponowanym porządkiem obrad ZWZA.

Zarząd Spółki wskazuje, iż: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 30 kwietnia 2019 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału II Z. 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w dniu 23 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowała kwestie mające być przedmiotem obrad ZWZA jak i projekty uchwał publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.libet.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/.
Załączniki
Plik Opis
WZA_OGLOSZENIE_24.06.2019.pdfWZA_OGLOSZENIE_24.06.2019.pdf
ZWZA_UCHWAŁY_24.06.2019.pdfZWZA_UCHWAŁY_24.06.2019.pdf
ZWZA_PELN_24.06.2019.pdfZWZA_PELN_24.06.2019.pdf
WZA_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdfWZA_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdf
dokumenty_WZA_2019.pdfdokumenty_WZA_2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-28 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2019-05-28 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki