2,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Develia SA (DVL)

Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-04
Skrócona nazwa emitenta
LC CORP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 4 czerwca 2018 r.) spółka zależna od emitenta – LC Corp Invest XX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Inwestor”), której Emitent jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem, zawarła została z podmiotem niepowiązanym z Emitentem - Przedsiębiorstwem Budowlanym ARKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu („Generalny Wykonawca”), umowę na generalne wykonawstwo zadania pn. ”Budowa budynków mieszkalno – usługowo – biurowych oznaczonych jako A i B wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Kamiennej 145-145a we Wrocławiu”, na poniższych warunkach:

1. Wynagrodzenie: w kwocie ryczałtowej 101.541.460,00 PLN (słownie: sto jeden milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) netto z możliwością jego waloryzacji począwszy od I kwartału 2019 r., w oparciu o wskaźniki kwartalne podane w publikacji pod nazwą „Wskaźniki Ruchu Cen Obiektów i Robót Budowlanych” wydanej przez ORGBUD-SERWIS Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Serwis Informacji Cenowych Budownictwa.
2. Termin rozpoczęcia robót: następnego dnia po protokolarnym przekazaniu placu budowy, które nastąpi w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
3. Termin zakończenia robót : 31.01.2021 r.
4. Zabezpieczenie umowy: gwarancja bankowa należytego wykonania umowy złożona przez Generalnego Wykonawcę w wysokości odpowiadającej 2,5 % wynagrodzenia netto, oraz kaucja pieniężna zabezpieczającą usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości odpowiadającej 2,5 % wynagrodzenia netto ważna przez okres gwarancyjny 66 (sześćdziesięciu sześciu) miesięcy, z zastrzeżeniem że połowa – 1,25% (jeden procent i 25/100) kwoty kaucji zwolniona zostanie w terminie 21 dni od daty wydania Świadectwa Wykonania, a pozostała część po upływie całego Okresu Gwarancyjnego.
5. Łączny wymiar kar umownych przewidzianych w umowie w zakresie kar za nieterminowe wykonanie obowiązków przez ARKOP nie może przekroczyć 10% wartości stałego wynagrodzenia netto, przy czym stronom przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do możliwości odstąpienia od niej nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o zawarciu powyższej umowy, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, z uwagi na fakt, iż przewidywana wartość wynagrodzenia w ramach Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-04 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu
2018-06-04 Radosław Stefurak Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.