REKLAMA

Jak się ubezpieczyć w ZUS z tytułu opieki nad małym dzieckiem?

2013-09-13 16:07
publikacja
2013-09-13 16:07

Od 1 września 2013 r. nie tylko pracownicy korzystający z urlopu wychowawczego mogą podlegać ubezpieczeniom w ZUS i mieć opłacane składki z budżetu państwa. Od tego dnia z uprawnienia tego mogą korzystać również inne osoby. Muszą tylko spełnić określone warunki oraz złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty.

Kto może się ubezpieczyć?

Prawo do objęcia ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi i ubezpieczeniem zdrowotnym lub tylko ubezpieczeniem emerytalnym przysługuje osobie sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem (własnym lub swojego małżonka albo przysposobionym) - przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia (potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności) wymaga osobistej opieki tej osoby, ubezpieczeniom można podlegać przez okres do 6 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem może korzystać z przysługującego jej uprawnienia w ciągłości lub w nie więcej niż 4 częściach, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko ww. wieku.


Jakie ulgi w ZUS przysługują przedsiębiorcy? » Jakie ulgi w ZUS przysługują przedsiębiorcy?

Składki emerytalno-rentowe za osoby sprawujące opiekę nad małym dzieckiem (oprócz składek za rolników) opłaca w całości ZUS ze środków budżetu państwa. Podstawa, od której są one naliczane, zależy przede wszystkim od długości stażu ubezpieczeniowego (tj. półrocznego lub krótszego) przed rozpoczęciem sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeśli osoba rozpoczynająca sprawowanie opieki nad małym dzieckiem była ubezpieczona przez co najmniej 6 miesięcy, wówczas wysokość tej podstawy zależy też od rodzaju wykonywanej wcześniej aktywności zawodowej.

Ważny staż ubezpieczeniowy

Długość stażu ubezpieczeniowego przed rozpoczęciem sprawowania opieki nad dzieckiem ma znaczenie przede wszystkim dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, zleceniobiorców, osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub zleceniobiorcami. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (a także ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile nie podlegają mu z innego tytułu) podlegają bowiem osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) osobami, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG) przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672) na okres odpowiednio 3 lub 6 lat;


ZUS » Jak uzyskać umorzenie zaległości składek ZUS – abolicja 2013

2) osobami, które prowadziły inną niż określona w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczą działalność (np. artyści, wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.) przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej prowadzenia;

3) zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z K.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, przez okres co najmniej 6 miesięcy i którzy zaprzestali jej wykonywania;

4) osobami współpracującymi z przedsiębiorcami lub zleceniobiorcami przez okres co najmniej 6 miesięcy, i które zaprzestały tej współpracy;

5) osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Warunek prowadzenia pozarolniczej działalności, współpracy, działalności zarobkowej jako zleceniobiorca lub bycia osobą duchowną przez okres co najmniej 6 miesięcy uważa się za spełniony, jeżeli osoby te podlegały z tych tytułów nieprzerwanie ubezpieczeniom i opłacały składki emerytalno-rentowe (lub miały je opłacane - jak w przypadku osób współpracujących i zleceniobiorców) bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia sprawowania opieki nad dzieckiem. Nie będzie natomiast spełniony, jeśli przed rozpoczęciem sprawowania opieki dana osoba będzie co prawda posiadała odpowiednio długi okres nieprzerwanego ubezpieczenia, ale nie z jednego tytułu tylko z dwóch różnych tytułów, np. 2 miesiące jako zleceniobiorca i 4 miesiące jako osoba współpracująca z przedsiębiorcą.

Osoby z krótszym stażem ubezpieczeniowym oraz osoby nieubezpieczone, sprawujące opiekę nad małym dzieckiem, podlegają jedynie ubezpieczeniu emerytalnemu.

Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi (lub tylko emerytalnym) z racji sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje tylko jednemu z rodziców. Drugi rodzic nie może z tego tytułu równocześnie być objęty tymi ubezpieczeniami, ani nie może podlegać im z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo przebywania na urlopie wychowawczym.

Okres ubezpieczenia

Osoby sprawujące opiekę nad małym dzieckiem podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom od dnia, który wskazały w oświadczeniu o zamiarze im podlegania jako dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Nie może to być jednak dzień wcześniejszy niż ten, w którym oświadczenie to zostało złożone w ZUS. Ostatnim dniem ubezpieczenia jest dzień wskazany przez nie w oświadczeniu jako dzień zakończenia sprawowania tej opieki.

Co złożyć w ZUS?

Zgłoszenia do ubezpieczeń takich osób (oprócz rolników, których zgłasza KRUS) dokonuje ZUS, po złożeniu odpowiednich dokumentów, tj.:

• skróconego odpis aktu urodzenia dziecka,

• oświadczenia o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub odpowiednio tylko ubezpieczeniu emerytalnemu (w przypadku osób nieubezpieczonych lub z krótkim stażem ubezpieczeniowym),

• orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada takie orzeczenie).

W oświadczeniu o zamiarze podlegania ubezpieczeniom należy podać:

• imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem oraz jej PESEL (jeśli nie nadano jej tego numeru, podaje ona serię i numer dowodu osobistego lub paszportu),

• miejsce zamieszkania,

• dzień rozpoczęcia oraz zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

• imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia,

• informację o ostatnim okresie ubezpieczenia,

• informację o korzystaniu lub nie przez drugiego rodzica z uprawnień do podlegania ubezpieczeniom jako osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo jako osoba sprawująca opiekę nad małym dzieckiem.

Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych lub emerytalnej dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem


Osoba

Wysokość podstawy

prowadząca pozarolniczą działalność,
współpracująca z przedsiębiorcą lub zleceniobiorcą

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek (od 1.09.2013 r. do 31.12.2013 r. wynosi ona 2.227,80 zł)

zleceniobiorca

j.w., nie wyższa jednak niż przeciętna miesięczna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (od 1.09.2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dolny limit wynosi 1.200 zł)

duchowny

kwota minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1.600 zł)

osoby z krótkim stażem ubezpieczeniowym oraz nieubezpieczone

75% kwoty minimalnego wynagrodzenia


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 2013-09-12

Spadki i darowizny - porady eksperta. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~Paulina
Podobne pytanie mam. Skończyła mi sie umowa miesiąc temu, lecz macierzyńskie pobieram z ZUS jeszcze dwa miesiące. I co dalej? Gdzie musze sie ubezpieczyć? Bo idąc do UP będą dawać oferty pracy a ja nie mogę podjąć pracy przy racznym dziecku i 3 letnim .
~anas
Co z ubezpieczeniemmatek,ktore same wychowują male dzieci w wieku przedszkolnym? dostają alimenty na dzieciok 750zl?chcącycy zrezygnować z ubezpieczenia w UPgdyz dostaja oferty pracy,a nie ma kto sie zająć małymi dziećmi.

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki