Jak będą naliczane odsetki podatkowe od 1 stycznia 2016 roku?

Konsekwencją nieterminowego regulowania podatków są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę ustala się - w zależności od okoliczności ujawnienia zadłużenia - według stawki podstawowej lub obniżonej. Zasady wyliczeń mają jednak zmienić się od przyszłego roku.

Aktualne zasady

Każdy, kto nieterminowo rozlicza się z fiskusem, naraża się na obciążenia odsetkowe.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej wylicza się według stawki podstawowej albo obniżonej. Stanowi o tym art. 56 § 1 i 1a Ordynacji podatkowej. Stawka podstawowa odpowiada sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2%, ale nie może być niższa niż 8% (obecnie jest to 8%). Stawka obniżona wynosi 75% stawki podstawowej (aktualnie 6%). Nie uiszcza się jednak odsetek za zwłokę, których kwota nie przekracza 8,70 zł.

Obniżone odsetki za zwłokę nalicza się w przypadku regulowania zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku korekty deklaracji. Cały dług trzeba jednak uiścić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Preferencyjnych zasad naliczania odsetek za zwłokę nie stosuje się, jeżeli korekta została złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przez urząd skarbowy lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej, a gdy nie wysyła się takiego zawiadomienia - po zakończeniu wspomnianych procedur. Przywilej ten nie przysługuje także w przypadku korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Odsetki po korekcie

Obecnie obowiązujące zasady naliczania odsetek za zwłokę zmieniają się 1 stycznia 2016 r.

Preferencyjna stawka odsetek podatkowych będzie wynosić 50%, a nie 75% stawki podstawowej. Znajdzie jednak zastosowanie w przypadku wpłaty zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku autokorekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Cały dług trzeba będzie uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Limit czasowy na naniesienie poprawek (pół roku od dnia upływu terminu złożenia deklaracji) wprowadzono po to, aby podatnicy - zwłaszcza przedsiębiorcy - nie wykorzystywali korekty i zmniejszonych odsetek podatkowych jako narzędzia sterowania płynnością finansową.

Nowe zasady będą stosowane do zaległości podatkowych, które powstaną od 1 stycznia 2016 r. Przewidziano jednak jeden wyjątek. Odsetki za zwłokę zostaną naliczone według nowej, obniżonej stawki (50%) od zaległości podatkowych powstałych do 31 grudnia 2015 r., jeżeli dług będzie wynikać z korekty złożonej w pierwszym półroczu przyszłego roku i zostanie uregulowany w ciągu 7 dni od dokonania korekty (przykład). Korekta musi być prawnie skuteczna.

Trzecia stawka

Wprowadzono ponadto "karne" odsetki za zwłokę, naliczane według stawki wynoszącej 150% stawki podstawowej. Mają być one stosowane do zaległości w podatku od towarów i usług oraz akcyzie, wynikających z decyzji lub korekt pokontrolnych. Ze zwiększeniem obciążeń odsetkowych trzeba liczyć się w następujących sytuacjach. Po pierwsze, gdy organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego albo organ kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego stwierdzi niezłożenie wymaganej deklaracji oraz niezapłacenie podatku. Po drugie, w przypadku ujawnienia przez urzędników w toku kontroli, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku. Po trzecie, w razie wykazania uszczupleń w korekcie deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzających lub złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, a gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu weryfikacji.

W dwóch ostatnich przypadkach podwyższone odsetki podatkowe będą naliczane, jeżeli wysokość uszczuplenia przekroczy określony pułap. Kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku musi przekroczyć 25% kwoty należnej i być wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu zwrotu. Obecnie pięciokrotność minimalnej pensji wynosi 8.750 zł, w przyszłym roku będzie to 9.250 zł. Stosowanie podwyższonych odsetek podatkowych zostało więc wyłączone w przypadku niewielkich uszczupleń, które w większości wynikają z nieumyślnych uchybień, oczywistych pomyłek czy błędów rachunków. Rozwiązanie to wprowadzono z myślą o ukróceniu oszustw i wyłudzeń.

"Karne" odsetki podatkowe będą naliczane - bez wyjątków - od zaległości podatkowych, które powstaną od 1 stycznia 2016 r.

Przykład

Podatnik popełnił błąd w deklaracji VAT-7 za lipiec 2015 r. Rezultatem naniesionych poprawek jest obowiązek zapłaty podatku w wysokości 590 zł. Podatnik dokonuje autokorekty deklaracji (nie jest ona rezultatem czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania kontrolnego). Całą zaległość podatkową zapłaci w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty rozliczenia.

Wariant I: złożenie korekty deklaracji najpóźniej 31 grudnia 2015 r. Podatnik nalicza odsetki za zwłokę według obniżonej stawki wynoszącej 75% stawki podstawowej.

Wariant II: złożenie korekty deklaracji między 1 stycznia 2016 r. a 1 lipca 2016 r. Podatnik nalicza odsetki za zwłokę według obniżonej stawki wynoszącej 50% stawki podstawowej.

Wariant III: złożenie korekty deklaracji po 1 lipca 2016 r. Podatnik nalicza odsetki za zwłokę według obniżonej stawki wynoszącej 75% stawki podstawowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 83 (1228) z dnia 2015-10-15

E-administracja w działalności przedsiębiorcy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 10 ~endi

Domagam się likwidacji fikskusa i skierowania armii bezproduktywnych nierobów do prac społecznie użytecznych

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.