REKLAMA
WAŻNE

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie umowy kredytowej

2020-06-25 17:26
publikacja
2020-06-25 17:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 49.900.000,00 zł („Kredyt”), na finansowanie inwestycji Bliska Wola Etap D w Warszawie przy ul. Kasprzaka/Prymasa Tysiąclecia.

Istotne warunki Kredytu :
1)ostateczny termin spłaty Kredytu został ustalony na 22 grudnia 2021 r.
2) splata kredytu będzie następowała w 3 ratach :
W dniu 22 października 2021 r. kwota 16.633.300,00 zł
W dniu 22 listopada 2021 r. kwota 16.633.300,00 zł
W dniu 22 grudnia 2021 r. kwota 16.633.300,00 zł
3) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku;
3) prawne zabezpieczenie Kredytu stanowią
a) oświadczenie Spółki o poddaniu się rygorowi egzekucji z art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 79.840.000,00 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy 00/100) zł na rzecz Banku jako zabezpieczenie spłaty należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu.
b) Cesja praw z kontraktów na wybudowanie i sprzedaż lokali niemieszkalnych w realizowanej przez Spółkę inwestycji Bliska Wola Etap DK w Warszawie przy ul. Kasprzaka/Prymasa Tysiąclecia.
c) Zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank do obsługi wpływów z tytułu zawartych umów na sprzedaż lokali niemieszkalnych w realizowanej przez Spółkę inwestycji Bliska Wola Etap DK w Warszawie przy ul. Kasprzaka/Prymasa Tysiąclecia.
d) Gwarancja w kwocie 39.920.000,00 zł (80 % wysokości kredytu) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP z terminem ważności do dnia 22 marca 2022 r („Gwarancja”).
4) uruchomienie Kredytu następuje po przedłożeniu w Banku zabezpieczeń wskazanych w ust. 3 powyżej litera b)-d).
5) Zgodnie z warunkami Gwarancji Kredyt nie może być wykorzystany na spłatę zobowiązań finansowych.
6) Umowa nie przewiduje dodatkowych kar umownych poza standardowe zapisy stosowane przez Bank w tego typu umowach.

Spółka środki z pozyskanego Kredytu przeznaczy na sfinansowanie części kosztów związanych z realizacją przez Spółkę inwestycji w Warszawie przy ul. Kasprzaka/Prymasa Tysiąclecia „Bliska Wola” Etapy: DK i DM.

Spółka uznała, iż informacja o fakcie przyznana kredytu bankowego w tej wysokości jest istotną informacją w obecnej sytuacji gospodarczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2020-06-25 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki