I2 DEVELOPMENT S.A.: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

2019-08-22 12:43
publikacja
2019-08-22 12:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-22
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 21.08.2019 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 164 sztuki obligacji serii D Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 14 marca 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00055” [dalej: Obligacje]. Łączna wartości nominalna nabycia Obligacji wyniosła 164.000,00 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 1.008,01 zł (wraz z należnymi odsetkami). Przedmiotowe transakcje zostały zawarte w drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst. Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL
TRANSLATION: Current report No. 42/2019


Subject:
Purchase of own bonds for redemption

The
Management Board of i2 Development S.A. with its registered office in
Wrocław ("Issuer") hereby informs that on 21.08.2019, acting pursuant to
art. 76 par. 1 of the Act of 15 January 2015 on bonds (Journal of Laws of
2015, item 238) the Company acquired 164 Issuer's series D bonds with a
nominal value of PLN 1,000 each, issued by the Company on the basis of the
Management Board resolution of March 14, 2017, marked by the National
Deposit of Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) with
the code "PLI2DVL00055" [hereinafter: Bonds]. The total nominal value of
the purchase of the Bonds is: PLN 164.000,00 and the average unit purchase
price is: PLN 1.008,01 (together with accrued interest). The transactions
in question were concluded by submitting brokerage orders in an
alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange on the
Catalyst market. The reason and purpose of the purchase of the Bonds is
their redemption

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-22 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki