REKLAMA

GTC: Ponowne powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

2021-06-29 16:54
publikacja
2021-06-29 16:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Ponowne powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że mandat pana Ryszarda Wawryniewicza wygasł w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (29 czerwca 2021 r.). Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA z siedzibą w Warszawie, reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” („Uprawniony Akcjonariusz”) ponownie powołało Pana Ryszarda Wawryniewicza na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3 –letnią kadencję z dniem 29 czerwca 2021 r. Niniejsze powołanie zostało dokonane na mocy art. 9.pkt 1 Statutu Spółki,.

Zgodnie ze świadectwem depozytowym Uprawniony Akcjonariusz posiada 42.014.802 akcji w Spółce, stanowiących 8,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8,65% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pan Wawryniewicz ukończył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiował również w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. W latach 1997 – 2001 Pan Wawryniewicz był Posłem na Sejm RP. W 2002 r. został członkiem Zarządu Invest Bank S.A. W latach 2002-2005 był Zastępcą Prezydenta Miasta Świdnica. W latach 2005-2007 pan Wawryniewicz był Posłem na Sejm RP, a w latach 2007-2010 był Wicestarostą w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. W 2011 r. Pan Wawryniewicz został Prezesem spółki Inwestycje Świdnickie Sp. z o.o., które to stanowisko piastował do 2013 r. Od 2014 r. jest doradcą gospodarczym. Ryszard Wawryniewicz od roku 2016 związany jest Grupą PZU S.A. - był członkiem rady nadzorczej Link 4 T.U. następnie był członkiem rady nadzorczej PZU Życie S.A., gdzie był Przewodniczącym Komitetu ds. Strategii i Rozwoju. Zasiadał również w Radzie Nadzorczej PZU Zdrowie Sp. z o.o. Od 2018 r. pan Wawryniewicz jest Doradcą Zarządu PZU S.A./PZU Życie S.A. oraz członkiem Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Ryszard Wawryniewicz nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Dodatkowo pan Ryszard Wawryniewicz spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Re-appointment of Supervisory Board member of Globe Trade Centre S.A.


The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) hereby
informs that the mandate of Mr Ryszard Wawryniewicz expired on the date
of the Annual General Meeting (29 June 2021). Powszechne Towarzystwo
Emerytalne PZU SA, with its registered seat in Warsaw, acting on behalf
of Otwarty Fundusz Emerytalny PZU “Złota Jesień” (the “Entitled
Shareholder”), has re-appointed Ryszard Wawryniewicz to the Company’s
Supervisory Board for a new 3-years term, effective 29 June 2021.
Appointment was made pursuant to Articles 9.1. of the Company’s Articles
of Association.


Pursuant to the deposit certificate, the Entitled Shareholder holds
42,014,802 shares in the Company, which constitute 8.65% of the
Company’s share capital and entitle the holder thereof to 8.65% of the
votes at the general meeting of the Company.


Ryszard Wawryniewicz graduated from the Faculty of Philosophy and
History at Wrocław University. He also studied at the East European
Studies at the University of Warsaw and at the Polish Institute of
International Affairs in Warsaw. Between 1997 and 2001 he was a Member
of Parliament. In 2002 he became a Member of the Management Board of
Invest Bank S.A. Between 2002 and 2005 Mr. Wawryniewicz was Deputy City
Mayor of Świdnica. Between 2005 and 2007 he was a Member of Parliament
and between 2007-2010 he was Deputy Starost at Poviat Starost office of
Świdnica, In 2011 Mr. Wawryniewicz become the President of the Board of
Inwestycje Świdnickie Sp. z o.o. which post he held until 2013. Since
2014 he has been a Business Advisor. Ryszard Wawryniewicz has been
associated with the PZU S.A. Group since 2016 - held a position of a
member of the supervisory board of Link 4 T.U. and member of the
supervisory board of PZU Życie S.A., where he was the Chairman of the
Strategy and Development Committee. He also was a member of Supervisory
Board of PZU Zdrowie Sp. z o.o. Since 2018, Mr. Wawryniewicz has been an
Advisor to the Management Board of PZU S.A./PZU Życie S.A. and a member
of the Board of Curators of the National Institute Ossoliński in Wrocław.


According to his statement, Ryszard Wawryniewicz is not entered in the
register of insolvent debtors maintained in compliance with the Act on
the National Court Register dated 20 August 1997, does not perform any
activities outside of the Company’s business which could be considered
competitive with respect thereto, does not participate in any
competitive business either as a partner in a civil partnership or any
other type of partnership, and is not a member of the authorities of any
competitive company or any other competitive entity.


Moreover, Mr. Ryszard Wawryniewicz fulfils the independence criteria as
specified in Annex No. II to Commission Recommendation 2005/162/EC of 15
February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of
listed companies and on the committees of the (supervisory) board.


Legal basis: § 5 section 5 of the Regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 on current and periodic disclosures by issuers
of securities and the conditions for recognising as equivalent the
information that is required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-06-29 Ariel A.Ferstman Członek Zarządu Ariel A.Ferstman
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki