REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Nabycie akcji własnych

2021-12-03 17:14
publikacja
2021-12-03 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-03
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" "Spółka"), zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74) oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 12/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP S.A. zleceń maklerskich na rynku NewConnect Emitent dokonał kolejnego skupu akcji własnych.

- w dniu 24 listopada 2021 roku nabył 1802 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,379 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 682,96 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00185 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00185 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- w dniu 25 listopada 2021 roku nabył 4198 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0, 3785 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 588,94 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0043 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0043 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- w dniu 26 listopada 2021 roku nabył 5000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,39 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 966,73 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00515 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00515 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- w dniu 1 grudnia 2021 roku nabył 221 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,3715 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 82,10 PLN złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0002 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0002 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- w dniu 2 grudnia 2021 roku nabył 4 779 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,3715 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 82,10 PLN złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0049 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0049 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 184.000 akcji, które stanowią 0,1897 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,1897 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa prawna raportu:
art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Purchase
of own SharesThe
Management Board of G-Energy S.A. with its seat in Warsaw ("Issuer"
"Company"), pursuant to Art. 21 sec. 1 of Directive 2012/30 / EU of the
European Parliament and of the Council (OJ L 315, 14.11.2012, p. 74) and
Art. 362 § 1 point 2 and 8 of the Commercial Companies Code hereby
announces that as part of the share buyback program, pursuant to
Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of the Company
under the name G-Energy Spółka Akcyjna with its registered office in
Warsaw of December 29, 2020 the year, about which the Issuer informed in
the current report EBI No.12/2020 of December 29, 2020, authorizing the
Management Board of the Company to purchase the Company's own shares, as
a result of the submissions made via Dom Maklerski PKO BP SA brokerage
orders on the NewConnect market purchased its own shares. -
on November 24, 2021, it purchased 1,802 own shares of the Issuer at an
average price of PLN 0.379 per share. The total value of the purchased
shares is PLN 682.96. The purchased shares represent 0.00185% of the
Issuer's share capital and 0.00185% of votes at the Issuer's General
Meeting.-
on November 25, 2021, it purchased 4198 own shares of the Issuer at an
average price amounting to PLN 0.3785 per share. The total value of
purchased shares is PLN 1,588.94. The purchased shares represent 0.0043%
of the Issuer's share capital and 0.0043% of votes at the Issuer's
General Meeting.-
on November 26, 2021, it purchased 5,000 own shares of the Issuer at an
average price of PLN 0.39 per share. The total value of purchased shares
is PLN 1,966.73. The purchased shares represent 0.00515% of the Issuer's
share capital and 0.00515% of votes at the Issuer's General Meeting.-
on December 1, 2021, it purchased 221 of the Issuer's own shares at an
average price of PLN 0.3715 per share. The total value of the purchased
shares is PLN 82.10. The purchased shares represent 0.0002% of the
Issuer's share capital and 0.0002% of votes at the Issuer's General
Meeting.-
on December 2, 2021, it purchased 4,779 own shares of the Issuer at an
average price amounting to PLN 0.3715 per share. The total value of the
purchased shares is PLN 82.10. The purchased shares represent 0.0049% of
the Issuer's share capital and 0.0049% of votes at the Issuer's General
Meeting.The
total number of own shares owned by the Issuer, taking into account the
above-mentioned transactions, is 184,000 shares, which constitute
0.1897% of the share capital of the Company and 0.1897% of votes at the
General Meeting of the Issuer.

Report
legal basis: art. 2 clause 3 of Commission Delegated Regulation (EU)
2016/1052 of 8 March 2016 2 973 supplementing Regulation (EU) No 596/2014
of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory
technical standards concerning the conditions applicable to buy-back
programs and stabilization measures in . with art. 5 of the Regulation of
the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of April 16,
2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive
2003/6 / EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directive 2003 / 124 / EC, 2003/125 / EC and 2004/72 / EC

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-03 Grzegorz Cetera Prezes Zarządu Grzegorz Cetera
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki