REKLAMA

EXAMOBILE: Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D

2021-05-01 23:32
publikacja
2021-05-01 23:32
Zarząd Examobile S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”).

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Umowa objęcia Akcji Serii D została zawarta w dniu 9.04.2021 r.

2.Data przydziału instrumentów finansowych:
Nie dotyczy. Z uwagi na tryb emisji Akcji Serii D nie przeprowadzono ich przydziału. Zgodnie z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia 27.08.2020 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie Emisji Akcji Serii D, E, F w ramach kapitału docelowego wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała nr 21 ZWZ”) oraz uchwałą nr 1/04/2021 Zarządu Spółki z dnia 8.04.2021 roku, Akcje Serii D zostały zaoferowane przez Spółkę Prezesowi Zarządu Maciejowi Błasiakowi, zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2020 roku („Uchwała nr 19 ZWZ”). Umowa objęcia Akcji Serii D została zawarta w dniu 9.04.2021r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Na podstawie Uchwały nr 19 ZWZ i Uchwały nr 21 ZWZ („Uchwały ZWZ”) oraz uchwały nr 1/04/2021 Zarządu Spółki z dnia 8.04.2021 roku, subskrypcją objętych zostało 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umowy objęcia, objęto 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii D.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Na podstawie Uchwał ZWZ, cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy).

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Akcje Serii D zostały objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony na rachunek bankowy Spółki.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii D.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje Serii D na podstawie umowy objęcia zawartej w dniu 9.04.2021 r. zostały objęte przez jedną osobę.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii D nie była przedmiotem subemisji.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty:
Do chwili obecnej Emitent rozpoznał następujące koszty jako związane z emisją Akcji Serii D:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.117,00 zł netto;
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: brak;
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak;
d) koszty promocji oferty: brak.

Zgodnie z MSR 1 i MSR 32 oraz z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, wskazane koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych Emitenta oraz ujęte w sprawozdaniu finansowym poprzez zaliczenie kosztów w ciężar kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki