DROZAPOL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał

2020-07-15 10:23
publikacja
2020-07-15 10:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZA_za_2019_13.08.2020_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_wynagrodzen_DROZAPOL-PROFIL_SA_ZALACZNIK_DO_UCHWALY.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2019_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zwiezla_ocena_Spolki_w_2019_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdania_RN_z_JSF_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdania_RN_z_SSF_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_na_temat_racjonalnosci_prowadzonej_przez_Spolke_polityki_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_sposobu_wypelniania_przez_Spolke_obowiazkow_informacyjnych_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-15
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000208464 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 13.08.2020 r. o godz. 10.00 w Bydgoszczy, ul. Toruńska 298a.

Porządek obrad zgromadzenia:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku oraz Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku.
9.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok.
10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok.
11.Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok.
12.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Drozapol-Profil S.A. Grupy Kapitałowej i Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku, sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok, wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2019 oraz sytuacji Drozapol-Profil S.A..
13.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku,
2)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok,
3)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok,
4)pokrycia straty netto Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok,
5)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Drozapol-Profil S.A. Grupy Kapitałowej i Drozapol-Profil S.A. w 2019 roku, sprawozdań finansowych Drozapol-Profil S.A. i Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok, wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Drozapol-Profil S.A. za rok 2019 oraz sytuacji Drozapol-Profil S.A..
6)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
7)udzielenia Członkom Zarządu Drozapol-Profil S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
14.Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
15.Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego spółki na skup akcji własnych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
17.Wolne wnioski.
18.Sprawy inne.
19.Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walne@drozapol.pl .
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień
złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania
w imieniu tego, załączając aktualny odpis z KRS.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. 1, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego
na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone
art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej:
https://drozapol.pl/walne-zgromadzenia/ .
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 28.07.2020 r.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
a)na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 28.07.2020 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
b)nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż przed 15.07.2020 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż 29.07.2020 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

8. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://drozapol.pl/walne-zgromadzenia/ .

9. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej pod adresem www.drozapol.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienia do Uchwał znajdują się w załączniku "Projekty uchwał ZWZA za 2019 rok - 13.08.2020 r.".
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał ZWZA za 2019 13.08.2020 r..pdfProjekty uchwał ZWZA za 2019 13.08.2020 r..pdf Projekty uchwał ZWZA za 2019 rok - 13.08.2020 r.
Polityka wynagrodzeń DROZAPOL-PROFIL SA ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY.pdfPolityka wynagrodzeń DROZAPOL-PROFIL SA ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY.pdf Polityka Wynagrodzeń Drozapol-Profil S.A. Załącznik do Uchwały
Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2019 rok.pdfSprawozdanie z dzialalnosci RN za 2019 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok
Zwięzła ocena Spółki w 2019 roku.pdfZwięzła ocena Spółki w 2019 roku.pdf Zwięzła ocena sytuacji Spółki w 2019 roku
Sprawozdania RN z JSF 2019.pdfSprawozdania RN z JSF 2019.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok
Sprawozdania RN z SSF 2019.pdfSprawozdania RN z SSF 2019.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok
Ocena na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki 2019.pdfOcena na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki 2019.pdf Ocena racjonalności prowadzonej polityki w zakresie działalności charytatywnej
Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych 2019.pdfOcena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych 2019.pdf Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-15 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki