REKLAMA

DECORA: Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta

2021-09-23 14:06
publikacja
2021-09-23 14:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Emitent”; „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. oraz do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. informuje, że w dniu 23 września 2021 r. Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego w walucie wymienialnej na niżej określonych warunkach („Umowa”; „Kredyt”).

Kredyt został udzielony do maksymalnej kwoty 12.500.000,00 EUR. Środki z Kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie do 90% nakładów inwestycyjnych objętych inwestycją w postaci budowy i wyposażenia centrum dystrybucyjnego - hali magazynowej na nieruchomości należącej do Spółki („Inwestycja”). Ostateczna kwota Kredytu zostanie ustalona po weryfikacji budżetu Inwestycji.

Kredyt zostanie wykorzystany zgodnie z budżetem rzeczowo-finansowym Inwestycji, w okresie do dnia 30 września 2022 r. Wykorzystanie Kredytu nastąpi w walucie Kredytu lub w innej walucie. Oprocentowanie Kredytu ma charakter zmienny i jest równe stawce referencyjnej EURIBOR 1M powiększonej o marżę. Spłata Kredytu następuje w miesięcznych ratach kapitałowych płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 30 września 2022 r. do dnia 23 września 2031 r.

W przypadkach opisanych w Umowie Emitent może być zobowiązany do zawarcia i rozliczenia transakcji zabezpieczającej ryzyko zmiany stopy procentowej (transakcji typu interest rate swap).

Ponadto, Umowa przewiduje dodatkowe zobowiązania Emitenta, m.in. obowiązek: (i) utrzymywania średniomiesięcznych wpływów z działalności gospodarczej na rachunki bankowe prowadzone przez Bank na zasadach określonych w Umowie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia spłaty zobowiązań z Umowy, (ii) utrzymywania wskaźnika udziału kapitału własnego w sumie bilansowej na poziomie nie niższym niż 40% oraz (iii) utrzymywania wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,5. W przypadku naruszenia ww. zobowiązań Bank uprawniony będzie m.in. do podwyższenia marży Kredytu na zasadach opisanych w Umowie.

Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Emitenta wobec Banku z tytułu Umowy stanowi: (i) hipoteka umowna do kwoty 18.750.000,00 EUR, ustanowiona na pierwszym miejscu na przysługującym Spółce prawie własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, na której realizowana będzie Inwestycja; (ii) przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu umowy ubezpieczenia zawartych na potrzeby realizacji Inwestycji oraz dotyczących nieruchomości po zakończeniu realizacji Inwestycji; (iii) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji do kwoty odpowiadającej 150,00% kwoty Kredytu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych w umowach tego rodzaju.

Szczegółowa podstawa prawna:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Artur Hibner Członek Zarządu- Dyrektor Finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki