Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Pracowników niepełnosprawnych obowiązują inne normy czasu pracy niż ogół zatrudnionych. Jednakże wymiar czasu pracy tej grupy zatrudnionych oblicza się na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przyjmując w miejsce norm kodeksowych normy czasu pracy obowiązujące niepełnosprawnych. Ustalając wymiar czasu pracy dla osób, które legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, stosuje się niższe normy czasu pracy właściwe dla tych pracowników.

Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych uregulowano w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Cechuje się on pewnymi odrębnościami w stosunku do norm kodeksowych.

Czas pracy wszystkich osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień (art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Inaczej jest w przypadku pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ich czas pracy nie może wynosić więcej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Podane normy czasu pracy ulegają uchyleniu:

  • wobec osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).

Przepisy ustawy o rehabilitacji nie odnoszą się do sposobu ustalania wymiaru czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych. Na mocy art. 5 K.p. będą w tym zakresie stosowane przepisy Kodeksu pracy. Powołana regulacja stanowi, że jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

Zatem wymiar czasu pracy niepełnosprawnych należy obliczać zgodnie z art. 130 K.p., przy zastosowaniu norm czasu pracy określonych w ustawie o rehabilitacji.

Wymiar czasu pracy

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy dla ogółu zatrudnionych określa art. 130 K.p. i należy go stosować również do pracowników niepełnosprawnych. Nie dotyczy on tylko pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym. Na mocy tej regulacji wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających,
  • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Obliczając wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych zamiast norm kodeksowych stosuje się normy określone w ustawie o rehabilitacji, właściwe dla określonych stopni niepełnosprawności. Pracownicy niepełnosprawni, których obowiązują niższe normy czasu pracy, mają też niższy wymiar czasu pracy. Prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy jest podstawą do planowania rozkładów czasu pracy pracowników.

W przypadku pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na część etatu, wymiar ich czasu pracy ustala się również w podany sposób, jednak w proporcji do wielkości ich etatu.

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2018 r. dla pełnoetatowego pracownika niepełnosprawnego, którego obowiązują skrócone normy czasu pracy wynoszące 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień
Miesiąc Obliczenie wymiaru czasu pracy Godziny Dni
(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 2 święta) 147 21
II (35 godz. × 4 tyg.) 140 20
III (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) 154 22
IV (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 1 święto) 140 20
V (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 3 święta) 140 20
VI (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) 147 21
VII (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) 154 22
VIII (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 1 święto) 154 22
IX (35 godz. × 4 tyg.) 140 20
X (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) 161 23
XI (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 1 święto) 147 21
XII (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 2 święta) 133 19
Łącznie 1.757 251
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2018 r. dla niepełnosprawnego zatrudnionego na cały lub część etatu, którego obowiązują skrócone normy czasu pracy wynoszące 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień
Miesiąc Pełny etat (godz.) 1/2 etatu (godz.) 1/4 etatu (godz.) 1/3 etatu (godz.)
147 73,5 36,75 49
II 140 70 35 46,67*
III 154 77 38,5 51,33*
IV 140 70 35 46,67*
V 140 70 35 46,67*
VI 147 73,5 36,75 49
VII 154 77 38,5 51,33*
VIII 154 77 38,5 51,33*
IX 140 70 35 46,67*
X 161 80,5 40,25 53,67*
XI 147 73,5 36,75 49
XII 133 66,5 33,25 44,33*
* liczba godzin zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)


autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 2017-11-27

Obowiązki i uprawnienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.