REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: wyniki finansowe

2021-11-26 08:13
publikacja
2021-11-26 08:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CZT_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_spr._fin._3Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_spr._fin._3Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
DANE JEDNOSTKOWE
I. Przychody ze sprzedaży 298 375 65 84
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (709) 4 944 (155) 1 113
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (831) 262 (182) 59
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 679) 949 (368) 214
V. Całkowite dochody ogółem (1 679) 949 (368) 214
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 1 - -
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - - -
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - (4) - (1)
IX. Przepływy pieniężne netto razem - (3) - (1)
X. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,02 0,01 0,00 0,00
XI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,02 0,01 0,00 0,00
XII. Na dzień 30 września 2021 Na dzień 30 września 2020 Na dzień 30 września 2021 Na dzień 30 września 2020
XIII. Aktywa razem 184 908 184 927 39 912 40 852
XIV. Kapitały własne 156 992 157 534 33 887 34 801
XV. Zobowiązania 27 916 27 393 6 025 6 051
DANE SKONDOLIDOWANE
XVI. Przychody ze sprzedaży 22 329 3 549 4 898 799
XVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 366 (7 084) 738 (1 595)
XVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 332 11 380 73 2 562
XIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 131 10 788 467 2 429
XX. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 131 10 788 467 2 429
XXI. Całkowite dochody ogółem 2 131 10 779 467 2 427
XXII. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 131 10 779 467 2 427
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 976 249 2 188 56
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 477 7 912 2 956 1 781
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 468) 1 538 (1 200) 346
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem 17 985 9 699 3 945 2 183
XXVII. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,03 0,17 0,01 0,04
XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,03 0,17 0,01 0,04
XXIX. Na dzień 30 września 2021 Na dzień 30 września 2020 Na dzień 30 września 2021 Na dzień 30 września 2020
XXX. Aktywa razem 273 057 299 694 58 939 66 204
XXXI. Kapitały własne 130 878 143 529 28 250 31 707
XXXII. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 130 878 143 529 28 250 31 707
XXXIII. Zobowiązania 142 178 156 165 30 689 34 497
XXXIV. Grupa zobowiązań związanych z działalnością zaniechaną 0 5 0 1
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2021.pdfCZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2021.pdf CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2021
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2021.pdfCZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2021.pdf CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2021
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2021.pdfCZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2021.pdf CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki