REKLAMA
WEBINAR

CFI HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.

2023-06-02 18:57
publikacja
2023-06-02 18:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_29_06_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_CFI_Holding_SA_29_06_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_w_spolce_Cfi_Holding_na_2_06_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2022_CFI_HOLDING.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-02
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „ Spółką”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku, na godz. 12:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce "CFI Holding" S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 29 06 2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 29 06 2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2023 r.
Projekty uchwał na ZWZ CFI Holding SA 29 06 2023.pdfProjekty uchwał na ZWZ CFI Holding SA 29 06 2023.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.06.2023 r.
Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 2 06 2023.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 2 06 2023.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2022 CFI HOLDING.pdfSPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 2022 CFI HOLDING.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ_2022.pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ_2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-02 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki