REKLAMA

CFI HOLDING S.A.: Informacja w trybie przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2023-09-17 21:46
publikacja
2023-09-17 21:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-17
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Informacja w trybie przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej „Spółką”, „Emitentem”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 15 września 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Laury Kawczyńskiej w przedmiocie przekroczenia progu powyżej 25 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Pani Laura Kawczyńska poinformowała, iż w wyniku zdarzeń tj. transakcji zawartych poza obrotem regulowanym w dniach 5 września 2023 roku oraz 24 sierpnia 2023 roku, których przedmiotem były odpowiednio akcje w spółce Varso Investment S.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziały w Spółce Waldorf Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pani Laura Kawczyńska pośrednio tj. przez w/w podmioty, stała się pośrednim właścicielem 712 507 650 akcji spółki CFI Holding S.A. stanowiących łącznie 25,9 % w kapitale zakładowym Emitenta, oraz 25,9 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. tj.
- pośrednio posiada 357 911 280 akcji stanowiący 13,01 % w głosów na Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. należących do Varso Investment S.A.;
- pośrednio posiada 354 596 370 akcji stanowiący 12,89 % głosów na Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. należących do Waldorf Group Sp. z o.o.

Przed zajściem powyższych zdarzeń, Pani Laura Kawczyńska nie posiadała akcji Spółki CFI Holding S.A.

Pani Laura Kawczyńska w przekazanym zawiadomieniu wskazała ponadto, że:
1. Posiada podmioty zależne w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o ofercie tj. akcje w spółce Varso Investment S.A. oraz udziały w Waldorf Group Sp. z o.o.
2. Nie zawierała umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu osobie trzeciej, a zatem nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.
3. Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) oraz 8) i 9) Ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-17 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki