REKLAMA
PIT 2023

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 00:06
publikacja
2023-11-29 00:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q2023_-_Centrum_Medyczne_Enel-Med_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 453 862 359 330 99 155 76 649
II. Koszt własny sprzedaży 435 905 355 293 95 232 75 788
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 849 -19 717 622 -4 206
IV. Zysk (strata) brutto -466 -33 787 -102 -7 207
V. Zysk (strata) netto 485 -29 971 106 -6 393
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 28 280 279 28 280 279 28 280 279 28 280 279
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,02 -1,06 0,00 -0,23
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 129 26 536 11 389 5 660
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 572 -35 373 -4 931 -7 545
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 577 -35 271 -7 991 -7 524
XI. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XII. Aktywa trwałe 401 716 372 452 86 659 79 416
XIII. Aktywa obrotowe 60 283 59 700 13 004 12 729
XIV. Kapitał własny 152 578 152 033 32 914 32 417
XV. Zobowiązania długoterminowe 195 601 175 645 42 195 37 452
XVI. Zobowiązania krótkoterrminowe 113 820 104 473 24 553 22 276
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 5,40 5,38 1,16 1,15
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 452 083 358 726 98 766 76 520
XIX. Koszt własny sprzedaży 433 033 353 150 94 605 75 331
XX. Zysk (strata) na działalności opercyjnej 3 812 -17 798 833 -3 796
XXI. Zysk (strata) brutto -1 253 -33 633 -274 -7 174
XXII. Zysk (strata) netto -1 -30 096 -6 420
XXIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 28 280 279 28 280 279 28 280 279 28 280 279
XXIV. Zysk (strata) na akcję zwykłą (zł/euro) 0,00 -1,06 0,00 -0,23
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 098 27 882 12 474 5 948
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 454 -35 697 -4 906 -7 615
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -34 239 -38 099 -7 480 -8 127
XXVIII. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XXIX. Aktywa trwałe 447 295 413 242 96 491 88 113
XXX. Aktywa obrotowe 44 672 40 039 9 673 8 537
XXXI. Kapitał własny 150 254 150 256 32 413 32 038
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 201 882 180 512 43 550 38 490
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 139 831 122 513 30 165 26 123
XXXIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 5,31 5,31 1,15 1,13


Kurs EUR/PL- dla danych bilansowych: 30.09.2023 - 4,6356; 30.09.2022
- 4,8698; 31.12.2022 - 4,6899- dla danych rachunku zysków i strat:
30.09.2023 - 4,5773; 30.09.2022 - 4,6880; 31.12.2022 - 4,6883Do
przeliczania danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień
bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pienięznych użyto kursu będącego średnią
arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych
miesięcy danego okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny 3Q2023 - Centrum Medyczne Enel-Med S.A..pdfSkonsolidowany raport kwartalny 3Q2023 - Centrum Medyczne Enel-Med S.A..pdf Skonsolidowany raport kwartalny 3Q2023-Centrum Medyczne Enel-Med S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu
2023-11-29 Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu
2023-11-29 Piotr Artur Janaszek-Seydlitz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki