12,8000 zł
-4,48% -0,6000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q2019_-_Centrum_Medyczne_Enel-Med_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 307 944 273 956 71 472 64 407
II. Koszt własny sprzedaży 292 685 257 513 67 930 60 541
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 834 -136 194 -32
IV. Zysk (strata) brutto -8 764 -1 049 -2 034 -247
V. Zysk (strata) netto -7 822 -1 422 -1 815 -334
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 23 566 900 23 566 900 23 566 900 23 566 900
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,33 -0,06 -0,08 -0,01
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 918 7 366 12 514 1 732
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 216 -8 729 -5 620 - 2 052
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27 819 3 295 -6 457 775
XI. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XII. Aktywa trwałe 367 117 169 331 83 939 39 379
XIII. Aktywa obrotowe 40 214 48 113 9 195 11 189
XIV. Kapitał własny 96 868 104 718 22 148 24 353
XV. Zobowiązania długoterminowe 214 242 38 529 48 985 8 960
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 96 220 74 197 22 000 17 255
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,11 4,44 0,94 1,03
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 307 827 271 262 71 445 63 774
XIX. Koszt własny sprzedaży 293 299 253 963 68 073 59 707
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 849 1 526 197 359
XXI. Zysk (strata) brutto -9 119 362 -2 117 85
XXII. Zysk (strata) netto -8 363 61 -1 941 14
XXIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 23 566 900 23 566 900 23 566 900 23 566 900
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,35 0,00 -0,08 0,00
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 902 6 439 12 742 1 514
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 425 -12 690 -5 437 -2 984
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 118 7 563 -7 222 1 778
XXVIII. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXIX. Aktywa trwałe 408 443 183 627 93 388 42 704
XXX. Aktywa obrotowe 30 665 39 700 7 011 9 233
XXXI. Kapitał własny 99 673 108 036 22 790 25 125
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 227 240 28 452 51 957 6 617
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 112 196 86 839 25 653 20 195
XXXIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,23 4,58 0,97 1,07


Kurs EUR/PLN- dla danych bilansowych: 30.09.2019 - 4,3736;
30.09.2018 - 4,2714; 31.12.2018 - 4,3000;- dla danych rachunku
zysków i strat: 30.09.2019 - 4,3086 ; 30.09.2018 - 4,2535; 31.12.2018 -
4,2669.Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP
na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i
strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią
arytmetyczną kursow NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych
miesięcy danego okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny 3Q2019 - Centrum Medyczne Enel-Med S.A..pdfSkonsolidowany raport kwartalny 3Q2019 - Centrum Medyczne Enel-Med S.A..pdf Skonsolidowany raport kwartalny 3Q2019 - Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-27 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu
2019-11-27 Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu
2019-11-27 Piotr Artur Janaszek-Seydlitz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.