13,1000 zł
-5,07% -0,7000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ENEL-MED_SF_I_polrocze_2019_-_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENEL-MED_Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENEL-MED_SF_I_polrocze_2019_-_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENEL-MED_Raport_z_przegladu_jednostkowego_SF_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENEL-MED_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_w_I_polroczu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 203 791 182 536 47 526 43 056
II. Koszt wlasny sprzedaży 194 329 174 784 45 319 41 228
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 1 107 - 3 324 -258 -784
IV. Zysk (strata) brutto -4 212 -4 279 -982 -1 009
V. Zysk (strata) netto -4 210 -4 240 -982 -1 000
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 23 566 900 23 566 900 23 566 900 23 566 900
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,18 -0,18 -0,04 -0,04
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 213 8 151 7 746 1 923
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 072 -8 367 -4 914 -1 974
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 242 -2 267 -2 855 -535
XI. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XII. Aktywa trwałe 376 989 169 331 88 662 39 379
XIII. Aktywa obrotowe 43 484 48 113 10 227 11 189
XIV. Kapitał własny 100 465 104 718 23 628 24 353
XV. Zobowiązania długoterminowe 221 367 38 529 52 062 8 960
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 98 641 74 197 23 199 17 255
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,26 4,44 1,00 1,03
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 203 729 179 952 47 511 42 447
XIX. Koszt własny sprzedaży 194 750 170 554 45 417 40 230
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 413 -1 061 -329 -250
XXI. Zysk (strata) brutto -4 296 - 1 916 -1 002 -452
XXII. Zysk (strata) netto -4 303 -1 801 -1 003 -425
XXIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 23 566 900 23 566 900 23 566 900 23 566 900
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,18 -0,08 -0,04 -0,02
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 954 8 409 8 385 1 984
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 964 -8 252 -4 889 -1 946
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 449 260 -3 370 61
XXVIII. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXIX. Aktywa trwałe 419 617 183 627 98 687 42 704
XXX. Aktywa obrotowe 36 190 39 700 8 511 9 233
XXXI. Kapitał własny 103 733 108 036 24 396 25 125
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 234 968 28 452 55 261 6 617
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 117 105 86 839 27 541 20 195
XXXIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,40 4,58 1,04 1,07


Kurs EUR/PLN:- dla danych bilansowych - 30.06.2019 -
4,2520, 30.06.2018 - 4.3616, 31.12.2018 - 4,3000- dla danych
rachunku zysków i strat - 30.06.2019 - 4,2880, 30.06.2018 - 4,2395,
31.12.2018 - 4,2669Do przeliczenia danych bilansowych użytko kursu
średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu
będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ENEL-MED SF I półrocze 2019 - skonsolidowane.pdfENEL-MED SF I półrocze 2019 - skonsolidowane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z I półrocze 2019
ENEL-MED Raport z przeglądu skonsolidowanego SF za I półrocze 2019.pdfENEL-MED Raport z przeglądu skonsolidowanego SF za I półrocze 2019.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019
ENEL-MED SF I półrocze 2019 - jednostkowe.pdfENEL-MED SF I półrocze 2019 - jednostkowe.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019
ENEL-MED Raport z przeglądu jednostkowego SF za I półrocze 2019.pdfENEL-MED Raport z przeglądu jednostkowego SF za I półrocze 2019.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019
ENEL-MED Sprawozdanie Zarządu z działalności w I półroczu 2019.pdfENEL-MED Sprawozdanie Zarządu z działalności w I półroczu 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w I półroczu 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-26 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu
2019-09-26 Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu
2019-09-26 Piotr Artur Janaszek-Seydlitz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.