CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: wyniki finansowe

2019-05-29 17:06
publikacja
2019-05-29 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_1Q2019_-_Centrum_Medyczne_ENEL-MED_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 355 90 632 23 583 21 691
II. Koszt własny sprzedaży 97 228 85 599 22 623 20 486
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -886 -207 -206 -49
IV. Zysk (strata) brutto -3 320 -681 -773 -163
V. Zysk (strata) netto -3 258 -884 -758 -211
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 23 567 23 567 23 567 23 567
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,14 -0,04 -0,03 -0,01
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 587 5 421 4 790 1 297
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 429 -4 875 -2 194 -1 167
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 417 -1 357 -2 191 -325
XI. 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XII. Aktywa trwałe 377 148 169 331 87 682 39 379
XIII. Aktywa obrotowe 43 350 48 113 10 078 11 189
XIV. Kapitał własny 101 479 104 718 23 593 24 353
XV. Zobowiązania długoterminowe 216 999 38 529 50 450 8 960
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 102 020 74 197 23 718 17 255
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,31 4,44 1,00 1,03
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 294 89 457 23 569 21 409
XIX. Koszt własny sprzedaży 96 998 83 522 22 569 19 989
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 040 1 020 -242 244
XXI. Zysk (strata) brutto -3 399 597 -791 143
XXII. Zysk (strata) netto -3 345 422 -778 101
XXIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 23 567 23 567 23 567 23 567
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,14 0,02 -0,03 0,00
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 262 5 858 4 715 1 402
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 103 -4 534 -2 118 -1 085
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 971 -1 123 -2 553 -269
XXVIII. 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XXIX. Aktywa trwałe 419 905 183 627 97 623 42 704
XXX. Aktywa obrotowe 33 516 39 700 7 792 9 233
XXXI. Kapitał własny 104 691 108 036 24 339 25 125
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 231 573 28 452 53 838 6 617
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 117 157 86 839 27 237 20 195
XXXIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,44 4,58 1,03 1,07


Kurs EUR/PLN- dla danych
bilansowych: 31.03.2019 r. - 4,3013; 31.03.2018 r. - 4,2085; 31.12.2018
r. - 4,3000- dla danych rachunku zysków i strat: 31.03.2019 r. -
4,2978; 31.03.2018 r. - 4,1784; 31.12.2018 r. - 4,2669

Do przeliczenia danych
bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do
przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP
obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny 1Q2019 - Centrum Medyczne ENEL-MED S.A..pdfSkonsolidowany raport kwartalny 1Q2019 - Centrum Medyczne ENEL-MED S.A..pdf Skonsolidowany raport kwartalny 1Q2019 - Centrum Medyczne Enel-Med S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu
2019-05-29 Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu
2019-05-29 Piotr Artur Janaszek-Seydlitz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki