REKLAMA

BTCSTUDIO: Zakończenie subskrypcji akcji serii L

2022-01-13 22:29
publikacja
2022-01-13 22:29
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii L wyemitowanych na podstawie uchwały 22 z dnia 6 lipca 2021 roku roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 października 2021 roku (dalej: „Akcje Serii L”)

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 30 listopada 2021 roku
Data zakończenia przyjmowania zapisów w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych w wykonaniu prawa poboru: 14 grudnia 2021 roku.
Data zakończenia przyjmowania zapisów na zaproszenie Zarządu: 30 grudnia 2021 roku

2) Data przydziału akcji:
Przydział akcji z zapisów podstawowych został dokonany w dniu 23 grudnia 2021 roku;
Przydział akcji z zapisów dodatkowych został dokonany w dniu 23 grudnia 2021 roku;
Przydział akcji z zaproszenia Zarządu został dokonany w dniu 30 grudnia 2021 roku;

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii L obejmowała nie więcej niż 40.964.135 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
redukcja nie wystąpiła

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach zapisów podstawowych przydzielono 4.611.138 akcji serii L;
W ramach zapisów dodatkowych przydzielono 5.000.243 akcji serii L;
W ramach zapisów na zaproszenie Zarządu przydzielono 2.047.000 akcji serii L.

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje Serii L były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,12 zł za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje Serii L zostały w całości opłacone gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
W ramach zapisów podstawowych zapis złożyło 118 podmiotów;
W ramach zapisów dodatkowych zapis złożyły 43 podmioty;
W ramach zapisów na zaproszenie Zarządu zapis złożyło 6 podmiotów;

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach zapisów podstawowych akcje serii L przydzielono 118 podmiotom;
W ramach zapisów dodatkowych akcje serii L przydzielono 43 podmiotom;
W ramach zapisów na zaproszenie Zarządu akcje serii L przydzielono 6 podmiotom;

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii L nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty:
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii L wyniosły 100 144,00 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 65 644,00 zł netto,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia memorandum informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22 500,00 zł netto,
- koszty promocji oferty: 12 000,00 zł netto.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki