REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL") wyznaczony dla BNP Paribas Bank Polska S.A.

2021-11-23 16:13
publikacja
2021-11-23 16:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-23
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL") wyznaczony dla BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank") informuje, że Bank otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG") z dnia 22 listopada 2021 r., dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board), Magyar Nemzeti Bank (Bank Centralny Węgier), Finanstilsynet (Duński Urząd Nadzoru Finansowego) oraz BFG, w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych („MREL").
W planie przymusowej restrukturyzacji Grupy BNP Paribas S.A. przewidziana została strategia przymusowej restrukturyzacji zakładająca pojedynczy punkt kontaktowy (z ang. Single Point of Entry).

Wymóg MREL dla Banku został określony na poziomie indywidualnym na 15,90% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko („TREA") oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej („TEM”). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2023 r.

Ponadto, BFG wyznaczył śródokresowe cele MREL, które:
- w relacji do TREA wynoszą: 11,95% na koniec 2021 r. oraz 13,92% na koniec 2022 r., oraz
- w relacji do TEM wynoszą: 3,00% na koniec 2021 r. oraz 4,46% na koniec 2022 r.

Całość wymogu MREL powinna być spełniona w formie funduszy własnych i zobowiązań spełniających kryteria określone w art. 98 ustawy o BFG, stanowiącym transpozycję art. 45f(2) BRRD2. Zgodnie z oczekiwaniami BFG część MREL odpowiadająca kwocie rekapitalizacji (RCA) będzie spełniona w formie instrumentów AT1, T2 oraz innych podporządkowanych zobowiązań kwalifikowalnych nabytych bezpośrednio bądź pośrednio przez jednostkę dominującą.

Na dzień 30 września 2021 r. Bank wypełnia wymóg MREL zdefiniowany na 31 grudnia 2021 r.Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (“MREL”) set
for BNP Paribas Bank Polska S.A.

current report no. 44/2020


date: 23 November 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“Bank”) hereby
informs that the Bank received a letter from the Banking Guarantee Fund
(“BGF”) dated 22 November 2021 concerning the joint decision of the
resolution authorities, i.e. the Single Resolution Board, Magyar Nemzeti
Bank (Central Bank of Hungary), Finanstilsynet (Danish Financial
Supervisory Authority) and BGF on the minimum requirement for own funds
and eligible liabilities (“MREL”).


In the resolution plan of the BNP Paribas S.A. Group a resolution
strategy with a Single Point of Entry was envisaged.


The MREL for the Bank was set on individual basis at 15.90% of the total
risk exposure amount (“TREA”) and 5.91% of total exposure measure
(“TEM”). The requirement should be reached by 31 December 2023.


Further, the BGF set interim MREL goals which:


- for TREA are: 11.95% by the end of 2021 and 13.92% by the end of 2022
and


- for TEM are: 3.00% by the end of 2021 and 4.46% by the end of 2022.


The total MREL should be satisfied with own funds and eligible
liabilities under Article 98 of the BGF Act transposing Article 45f(2)
of the BRRD2. The BGF expect that the recapitalization equivalent
portion of the MREL would be met with additional AT1 instruments, T2
instruments and other subordinated eligible liabilities bought directly
or indirectly by the parent entity.


As at 30 September 2021, the Bank complies with the MREL requirement
defined as at 31 December 2021.

Legal basis


Article 17, item 1 of the Market Abuse Regulation (MAR)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-11-23 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki