REKLAMA

BLOOBER TEAM S.A.: Wynik przeglądu opcji strategicznych

2021-03-29 08:57
publikacja
2021-03-29 08:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Wynik przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Emitent" lub „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości dotychczasowe wyniki przeglądu opcji strategicznych. Przegląd ten ma za zadanie wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Emitenta, którym jest wzrost jego wartości poprzez zbudowanie wiodącej pozycji rynkowej na świecie w zakresie produkcji gier z gatunku horroru, o czym Emitent informował rozpoczynając przegląd opcji raportem bieżącym nr 42/2020 z 17 sierpnia 2020 r. Poniższe decyzje i kolejne kroki, w tym informację o udzieleniu czasowej wyłączności na rozmowy z wybranym potencjalnym partnerem strategicznym, Spółka podaje do wiadomości publicznej w celu pełnej transparentności. Nie kończą one wszystkich działań związanych z przeglądem opcji strategicznych.

W ramach przeglądu opcji strategicznych Emitent [ w okresie od 17 sierpnia 2020 roku do 29 marca 2021 roku] dokonał wraz ze swoimi doradcami, Juno Capital Partners LLC, Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & wspólnicy spółka komandytowa, Trigon Dom Maklerski S.A. oraz kancelarią Domański Zakrzewski Palinka sp.k., przeglądu możliwych scenariuszy realizacji celu Emitenta.

W trakcie przeglądu opcji strategicznych Emitent lub jego doradcy prowadzili rozmowy z potencjalnymi partnerami zarówno branżowymi jak i finansowymi z Polski oraz z zagranicy, którzy wyrazili niewiążące zainteresowanie przejęciem części akcji lub inwestycją w Spółkę. Zdecydowana większość tych podmiotów pochodziła z zagranicy. Po szczegółowej analizie dostępnych możliwości Zarząd Spółki postanowił podjąć decyzje, które pozwolą jej na utrzymanie głównego celu strategicznego przy jednoczesnym zachowaniu własnej autonomii.

Po pierwsze Spółka zdecydowała się nie kontynuować rozmów z potencjalnymi inwestorami finansowymi i branżowymi zainteresowanymi przejęciem większościowego pakietu akcji Spółki ze względu na duże ryzyko utraty jej nadrzędnych celów strategicznych. Na obecnym etapie byłoby to niezgodne z kulturą organizacji, jak również ograniczałoby w sposób istotny potencjał wzrostu wartości Spółki w kolejnych latach, szczególnie biorąc pod uwagę realizowane i planowane przez nią projekty. Zarząd Spółki nie może jednak wykluczyć rozważenia takiej opcji w przyszłości.

Po drugie w celu wzmocnienia swojej pozycji na rynkach międzynarodowych Emitent zdecydował o podjęciu na zasadzie czasowej wyłączności rozmów dotyczących strategicznej współpracy z jednym z podmiotów branżowych, który w ramach przeglądu opcji strategicznych okazał się mieć największą wartość dodaną dla Spółki. Emitent przewiduje, że ewentualna współpraca ze wskazanym podmiotem powinna być sformalizowania w drugim kwartale bieżącego roku.

Po trzecie Spółka podkreśla, że nie rozważała, ani nie rozważa konieczności pozyskania finansowania w drodze nowej emisji akcji w bliskiej przyszłości. Co więcej, Spółka posiadając wolne środki finansowe ma możliwość dokonywania inwestycji mających na celu wzrost jej wartości fundamentalnej. W związku z tym Zarząd Spółki rozważa podejmowanie inwestycji w spółki komplementarne do działań Emitenta w celu wzrostu jego możliwości produkcyjnych i sprzedażowych.

Po czwarte Zarząd Spółki podjął także decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeniesienia notowań Spółki na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w terminie umożliwiającym pierwsze notowanie w roku 2022.

Wszystkie powyższe działania mają na celu wzmocnienie pozycji Bloober Team S.A. jako światowego lidera gier z gatunku horror i wzrostu wartości Spółki. O kolejnych krokach związanych z przeglądem opcji strategicznych Emitent będzie informował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Piotr Babieno Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki