REKLAMA

BANK PEKAO SA: Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

2020-03-12 04:16
publikacja
2020-03-12 04:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-12
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., informuje, że w dniu 12 marca 2020 r. Bank zawarł porozumienie określające zasady zwolnień grupowych z siedmioma działającymi w Banku organizacjami związkowymi, w tym ze wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi.

Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane oraz których warunki zatrudnienia zostaną zmienione w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 października 2020 r., przy czym Bank może podjąć jednostronną decyzję o wydłużeniu procesu o nie więcej niż 5 miesięcy. Zwolnienia grupowe obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 1.200 pracowników oraz w zakresie zmiany warunków zatrudnienia maksymalnie 1.350 pracowników Banku.

Bank szacuje wysokość całości kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników Banku w ramach zwolnień grupowych na ok. 110-130 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych Banku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION12.03.2020 - Report 8/2020 - Conclusion
of an agreement with trade unions on collective redundancies


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the „Bank”),
in relation to the current report no. 5/2020 dated 20 February 2020,
informs that on 12 March 2020 the Bank concluded an agreement defining
the principles of collective redundancies with seven trade
unions operating at the Bank, including all representative trade unions.


The parties to the agreement agreed, among others
selection criteria for employees whose employment contracts will be
terminated and whose terms and conditions of employment will be amended
as part of collective redundancies, severance pay conditions and
additional compensation and the scope of the assistance program for
dismissed employees. It was also agreed, that collective redundancies
will be carried out from 13 March 2020 to 31 October 2020, however the
Bank can solely decide to prolong this process for not more than 5
months. Collective redundancies will cover not more than 1,200 employees
in case of termination of employment contracts and not more than 1,350
employees in case of amendment of terms and conditions of employment.


The Bank estimates all the costs amount of
termination of employment contracts and amendment of terms and
conditions of employment of Bank’s employees related to the collective
redundancies for approx. PLN 110-130 million and due to this the
appropriate provision will be created in the Bank's accounting books.


Legal basis:


Article 17 (1) MAR – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-12 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2020-03-12 Błażej Szczecki Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki