REKLAMA

ARRINERA: Podjęcie Uchwały Zarządu ARRINERA S.A. w sprawie emisji obligacji serii B

2015-04-03 19:57
publikacja
2015-04-03 19:57
Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. podjął Uchwałę nr 1 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B.

Przedmiotem emisji jest łącznie nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk 24-miesięcznych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie złotych: tysiąc 00/100) każda(„Obligacje”). Obligacje opiewać będą wyłącznie na świadczenia pieniężne. Obligacje będą oferowane w trybie art. 9 pkt. 1) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o Ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie będzie Memorandum Informacyjne sporządzone zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Proponowanie objęcia Obligacji nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego Ventus Asset Management S.A. oraz ewentualnych członków konsorcjum dystrybucyjnego. Memorandum informacyjne dostępne będzie od 7 kwietnia 2015 roku.

Zarząd określił następujące podstawowe warunki emisji Obligacji:

1) łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów );

2) cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i wyniesie 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100);

3) dla dojścia emisji do skutku wymagane jest subskrybowanie i opłacenie co najmniej 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk Obligacji (próg emisji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o obligacjach);

4) Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 9,5% (słownie: dziewięć i 50/100 procenta) w skali roku w stosunku do ich wartości nominalnej.Obligacje będą zbywalne bez żadnych ograniczeń;

5) Wykup Obligacji przypadać będzie w terminie dwudziestu czterech miesięcy od przydziału Obligacji z możliwością przedterminowego wykupu na warunkach określonych w Warunkach Emisji. Wykup obligacji nastąpi w celu ich umorzenia;

6) Obligacje będą wykupione przez Spółkę po ich wartości nominalnej;

7) Odsetki od Obligacji będą płatne w dniach i na warunkach określonych w Warunkach emisji Obligacji.
W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez wybraną firmę inwestycyjną, a następnie, od chwili rejestracji w Krajowym Depozycie – na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy.

Wszelkie świadczenia na rzecz Obligatariuszy oraz inne szczegółowe czynności względem Obligatariuszy będą dokonywane przez KDPW, Emitenta lub podmiot prowadzący ewidencję, o którym mowa w ust. 2.

Obligacje emitowane będą zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegać będą prawu polskiemu. Ponadto po wprowadzeniu przydzielonych Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do Obligacji będą miały zastosowanie wszelkie regulacje obowiązujące w tym obrocie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki