REKLAMA

APS ENERGIA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

2021-06-21 23:39
publikacja
2021-06-21 23:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Spr_RN_z_dzialalnosci_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Spr_RN_Ocena_sytuacji_Spolki_w_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_z_oceny_Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zawierającego m.in. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu 21 czerwca 2021 r. sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z wyników oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, wypełniania obowiązków informacyjnych i racjonalności polityki sponsoringowej _z uwzględnieniem rekomendacji II.Z.10.1, II.Z.10.3 i II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016_ za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.,
a także
- Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które zostanie przedstawione w ramach punktu 12 porządku obrad, wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania.

Ponadto w dniu 21 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, w których pozytywnie zaopiniowała projekt porządku obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowane przez Spółkę raportem bieżącym nr 7/2021, zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu APS Energia S.A. zatwierdzenie:
- Jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2020,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2020,
- Sprawozdania Zarządu z działalności APS Energia S.A. i Grupy Kapitałowej APS Energia w 2020 roku,
oraz złożyła wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:
- udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Szewczykowi oraz Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Szumowskiemu z wykonywanych obowiązków w 2020 r.,
- udzielenie absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2020 r.
Załączniki
Plik Opis
Spr RN z działalności 2020.pdfSpr RN z działalności 2020.pdf Sprawozdanie z działalności RN APS Energia w 2020 r.
Spr RN Ocena sytuacji Spółki w 2020.pdfSpr RN Ocena sytuacji Spółki w 2020.pdf Sprawozdanie RN z oceny systemów kontroli wewn., zarządzania ryzykiem, compilance, audytu wewn., wypełniania obowiązków informacyjnych
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2019 2020.pdfSprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2019 2020.pdf Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej APS Energia_2019-2020
Raport biegłego z oceny Sprawozdania RN o wynagrodzeniach.pdfRaport biegłego z oceny Sprawozdania RN o wynagrodzeniach.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach APS Energia 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Piotr Szewczyk Prezes Zarzadu
2021-06-21 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki