REKLAMA

AGORA: Rejestracja zmian w Statucie spółki Agora S.A.

2023-08-21 09:43
publikacja
2023-08-21 09:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_AGORY_SPOLKI_AKCYJNEJ_pl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
STATUT_AGORY_SPOLKI_AKCYJNEJ_eng.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-21
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Rejestracja zmian w Statucie spółki Agora S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Agora") informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 19 sierpnia 2023 r., zmiany w statucie Agory S.A., dokonanej na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A., podjętej w dniu 26 czerwca 2023 roku, o następującej treści:

W § 13 Statutu Spółki dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu:

„§ 13 (…)
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
a) zbycie przez Spółkę całości lub części udziałów lub akcji w każdej ze spółek zależnych, na rzecz których zbyte zostały zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki obejmujące zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia:
1) działalności Wydawnictwa Agora;
2) działalności portalu gazeta.pl;
3) działalności Gazety Wyborczej;
4) obsługi informatycznej Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka;
5) wsparcia Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka w zakresie spraw dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi;
6) wsparcia Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka w zakresie księgowości, rachunkowości, finansów i podatków oraz sprawozdawczości zarządczej i finansowej;
7) działalności w zakresie utrzymania, korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości Spółki położonej w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10 oraz w zakresie zarządzania flotą samochodów Spółki i spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka.
b) wyrażenie zgody na głosowanie przez Spółkę na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek zależnych, o których mowa w § 13 ust. 3 lit. a) pkt 1)-7) Statutu „za” uchwałą w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w/w spółek zależnych;
c) wyrażenie zgody na zmianę umowy spółki lub statutu każdej ze spółek zależnych, o których mowa w § 13 ust. 3 lit. a) pkt 1)-7) Statutu, w zakresie postanowień dotyczących ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ww. spółek zależnych.”

Tym samym od dnia 19 sierpnia 2023 r. obowiązuje nowy tekst jednolity Statutu Agory S.A. przyjęty uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory z dnia 26 czerwca 2023 r.
Treść Statutu uwzględniająca powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ_pl.pdfSTATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ_pl.pdf
STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ_eng.pdfSTATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ_eng.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The
Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw
("Company", "Agora") informs that it has learned about the registration
by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th
Commercial Division of the National Court Register, on August 19, 2023,
amendment to the Statutes of Agora, made pursuant to resolution No. 21
of the Ordinary General Meeting of the Company, adopted on June 26,
2023, with the following wording:


§ 13 of the Company’s Statutes
shall have additional point 3 in the following wording:

Ҥ13
(…)


3. Resolutions of the General
Meeting of the Shareholders are required in the following matters:


a) the disposal of part or all
shares in the share capital of the subsidiaries for the benefit of which
organized parts of the enterprise of the Company were disposed of,
consisting of a set of tangible and intangible assets intended for:


1) operation of Agora
Publishing House;


2) maintenance of gazeta.pl web
portal;


3) conducting the business of
Gazeta Wyborcza;


4) running IT services for the
Company and companies from the Agora capital group;


5) provision of support to the
Company and companies from the Agora capital group in the areas of
management of human resources;


6) provision of support to the
Company and companies from the Agora capital group in the areas of
accounting, bookkeeping, finance and taxation, and management and
financial reporting;


7) maintenance, use and
enjoyment of the Company's real estate located in Warsaw, at 8/10
Czerska Street and for maintenance of the fleet of Company’s and Company
subsidiaries’ cars.


b) granting consent for voting
by the Company during the general meetings of the subsidiaries as
described in §13.3.a).1-7 of the Company’s Statutes “for” resolution on
the disposal of an enterprise or organized parts of the enterprise of
the abovementioned subsidiaries.


c) granting consent for the
amendment of the articles of association or statutes 
of each of the companies as described in
§13.3.a).1-7 of the Company’s Statutes concerning provisions on
restrictions of disposal shares and enterprise or organized parts of the
enterprise of the abovementioned subsidiaries.”


The Company’s Management Board
will be obliged to undertake all and any actions required to register
and amend the Company’s Statutes based on this Resolution.”


Thus,
from August 19, 2023, the new consolidated text of Agora's Statutes
adopted by resolution No. 22 of Agora's Ordinary General Meeting as of
June 26, 2023, applies.


Statutes
with the abovementioned amendment constitute appendix to this regulatory
filing.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-21 Anna Kryńska-Godlewska Członek Zarządu
2023-08-21 Tomasz Grabowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Nawet 6% w skali roku na atrakcyjnej lokacie Facto

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki