REKLAMA

XTPL S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

2022-07-22 20:04
publikacja
2022-07-22 20:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ESPI_Rejestracja_zmian_statutu_XTPL_—_zalacznik_nr_1_(zmiany_statutu).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ESPI_Rejestracja_zmian_statutu_XTPL_—_zalacznik_nr_2_(tekst_jednolity).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ESPI_registration_of_amendments_-_Appendix_1_(amendments).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ESPI_registration_of_amendments_-_Appendix_2_(consolidated_text).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-22
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 22 lipca 2022 roku, powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 22 lipca 2022 roku dokonał wpisu zmian statutu Emitenta związanych z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku uchwałą nr 20/06/2022 w sprawie zmiany Statutu Spółki, na podstawie której dodano nowy §18A statutu Spółki.

Ponadto, uchwałą nr 21/06/2022 ww. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło tekst jednolity statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 i § 6 pkt 1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Załączniki:
a) Załącznik nr 1 - szczegółowe informacje o zmianie statutu Spółki;
b) Załącznik nr 2 - tekst jednolity statutu Spółki.
Załączniki
Plik Opis
ESPI Rejestracja zmian statutu XTPL — załącznik nr 1 (zmiany statutu).pdfESPI Rejestracja zmian statutu XTPL — załącznik nr 1 (zmiany statutu).pdf Załącznik 1 Zmiany statutu
ESPI Rejestracja zmian statutu XTPL — załącznik nr 2 (tekst jednolity).pdfESPI Rejestracja zmian statutu XTPL — załącznik nr 2 (tekst jednolity).pdf Załącznik 2 Tekst jednolity statutu
ESPI registration of amendments - Appendix 1 (amendments).pdfESPI registration of amendments - Appendix 1 (amendments).pdf Appendix 1 Amendments
ESPI registration of amendments - Appendix 2 (consolidated text).pdfESPI registration of amendments - Appendix 2 (consolidated text).pdf Appendix 2 Consolidated text

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:


Registration of amendments to the Company's Articles of Association.


Legal basis:


Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and financial
reports


Contents of the Report:


The Management Board of XTPL S.A. (the "Company", "Issuer") reports that
today it has learned that on 22 July 2022 the District Court for
Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National
Court Register, registered amendments to the Company's Articles of
Association adopted by the Annual General Meeting of the Company on 30
June 2022 by Resolution No. 20/06/2022 on amendments to the Articles of
Association, on the basis of which a new §18A of the Company's Articles
of Association was added.


Furthermore, by Resolution No. 21/06/2022, the Annual General Meeting
adopted the consolidated text of the Company's Articles of Association.


Detailed legal basis: § 5 point 1 and § 6 point 1, 3 and 4 of the
Finance Minister's Ordinance on current and financial information [...].


Appendices:


a) Appendix 1 - detailed information on amendments to the Company's
Articles of Association;


b) Appendix 2 - consolidated text of the Company's Articles of
Association.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-22 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki