REKLAMA

UNIMOT S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

2023-06-05 16:34
publikacja
2023-06-05 16:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-05
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent"), niniejszym informuje o podjęciu w dniu 5 czerwca 2023 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022, przekazując następujące informacje:

1. Wysokość dywidendy: 112 228 128 zł 42 gr (słownie: sto dwanaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych czterdzieści dwa grosze);

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedna akcję: 13 zł 69 gr (słownie: trzynaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) na 1 (jedną) akcję;

3. Liczba akcji objętych dywidendą: 8 197 818 sztuk;

4. Dzień dywidendy: 12 czerwca 2023 roku;

5. Termin wypłaty dywidendy: 16 czerwca 2023 roku.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-05 Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki