WAŻNE

STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną – ZGH „Bolesław” S.A.

2019-06-18 14:22
publikacja
2019-06-18 14:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-18
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną – ZGH „Bolesław” S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stalprodukt S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Zarządu spółki zależnej, tj. ZGH „Bolesław” S.A., informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu dzisiejszym, tj. 18.06.2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZGH „Bolesław” S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 184.695.780,32 zł w ten sposób, że kwota 99.669.600,00 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a kwota 85.026.180,32 zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy
i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy spółki. Ustalona kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji spółki serii A, B i C wyniesie 6,00 zł brutto. Wypłata dywidendy akcjonariuszom zostanie dokonana przez spółkę w dniu 22 lipca 2019 r.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż aktualny (tj. na dzień sporządzenia niniejszego raportu) udział Stalproduktu w kapitale ZGH „Bolesław” S.A. wynosi 94,92 %.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-18 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki