REKLAMA

PZU SA: Rozliczenie transakcji nabycia akcji PKN Orlen SA

2022-09-30 17:07
publikacja
2022-09-30 17:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Rozliczenie transakcji nabycia akcji PKN Orlen SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2022 z dnia 29 września 2022 r., dot. ujawnienia opóźnionych informacji poufnych dotyczących planowanej transakcji nabycia akcji spółki Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna („PKN Orlen SA”) oraz zawarcia umowy nabycia akcji PKN Orlen SA przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną („PZU SA”, „Spółka”) od Skarbu Państwa, Zarząd PZU SA, działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 30 września 2022 r. nastąpiło rozliczenie transakcji pakietowej, w wyniku której PZU SA nabył od Skarbu Państwa 14 161 080 (słownie: czternaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt) akcji PKN Orlen SA, stanowiących 2,26% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKN Orlen SA, za łączną kwotę 756 201 672,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć milionów dwieście jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote zero groszy). Cena jednej akcji zgodnie z kursem zamknięcia notowań akcji PKN Orlen SA na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 29 września 2022 r. wyniosła 53,40 zł (słownie pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Monika Guzek Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki