REKLAMA
WEBINAR

PROTEKTOR: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2023-05-31 22:05
publikacja
2023-05-31 22:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PRT_RN_sprawozdanie_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PRT_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2022-PROTEKTOR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PRT_RN_opinia_do_uchwal_ZWZ_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PRT_KA_sprawozdanie_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PRT_KW_sprawozdanie_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 ("Spółka"), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 19 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, treść projektów uchwał, opinia Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w 2022 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za 2022 oraz raport biegłego dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie.pdfOgłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał.pdf Projekty uchwał
Pełnomocnictwo.pdfPełnomocnictwo.pdf Pełnomocnictwo
Formularz.pdfFormularz.pdf Formularz
PRT RN sprawozdanie 2022.pdfPRT RN sprawozdanie 2022.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2022
PRT sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022.pdfPRT sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022
Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2022-PROTEKTOR.pdfRaport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2022-PROTEKTOR.pdf Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022
PRT RN opinia do uchwał ZWZ .pdfPRT RN opinia do uchwał ZWZ .pdf Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał
PRT KA sprawozdanie 2022.pdfPRT KA sprawozdanie 2022.pdf Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2022
PRT KW sprawozdanie 2022.pdfPRT KW sprawozdanie 2022.pdf Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-31 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2023-05-31 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki