REKLAMA

NEUCA: wyniki finansowe

2021-08-26 00:08
publikacja
2021-08-26 00:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_I_polrocze_2021_skrocone_GRUPA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_I_polrocze_2021_skrocone_NEUCA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Neuca_N23827_Raport_z_przeglad_JSF2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Neuca_N23827_Raport_z_przeglad_SSF2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 4630516 4546345 1018322 1023652
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 101247 110137 22266 24798
III. Zysk (strata) brutto 111256 103189 24467 23234
IV. Zysk (strata) netto 86127 79465 18941 17892
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 85242 79078 18746 17805
VI. Średnioważona liczba akcji 4400158 4288085 4400158 4288085
VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 19,37 18,44 4,26 4,15
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 129857 -40527 28558 -9125
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41894 39001 -9213 8781
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -74155 -55665 -16308 -12533
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 13808 -57191 3037 -12877
XII. Stan na 30.06.21 Stan na 30.06.20 Stan na 30.06.21 Stan na 30.06.20
XIII. Aktywa razem 3602508 3349853 796874 750080
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2782330 2629962 615451 588886
XV. Zobowiązania długoterminowe 318022 262523 70346 58783
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 2464308 2367439 545105 530103
XVII. Kapitał własny 820178 719891 181423 161194
XVIII. Kapitał zakładowy 4419 4366 977 978
XIX. Stan na 31.12.20 Stan na 31.12.20
XX. Aktywa razem 3605489 781288
XXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2829162 613063
XXII. Zobowiązania długoterminowe 282499 61216
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2546663 551847
XXIV. Kapitał własny 776327 168225
XXV. Kapitał zakładowy 4387 951
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVI. Przychody ze sprzedaży 4439571 4404778 976331 991777
XXVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34736 57458 7639 12937
XXVIII. Zysk (strata) brutto 35668 42228 7844 9508
XXIX. Zysk (strata) netto 27523 31280 6053 7043
XXX. Średnioważona liczba akcji 4400158 4288085 4400158 4288085
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,26 7,29 1,38 1,64
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 77684 -42851 17084 -9648
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43857 -2419 -9645 -545
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -34243 -12344 -7531 -2779
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem -416 -57614 -92 -12972
XXXVI. Stan na 30.06.21 Stan na 30.06.20 Stan na 30.06.21 Stan na 30.06.20
XXXVII. Aktywa razem 3476503 3413498 769002 764330
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3375178 3385106 746589 757973
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 235375 251293 52065 56268
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 3139803 3133813 694524 701705
XLI. Kapitał własny 101325 28392 22413 6357
XLII. Kapitał zakładowy 4419 4366 977 978
XLIII. Stan na 31.12.20 Stan na 31.12.20
XLIV. Aktywa razem 3521123 763006
XLV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3403269 737468
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 240094 52027
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3163175 685441
XLVIII. Kapitał własny 117854 25538
XLIX. Kapitał zakładowy 4387 951
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport I półrocze 2021_skrócone_GRUPA.pdfRaport I półrocze 2021_skrócone_GRUPA.pdf
Raport I półrocze 2021 skrocone NEUCA.pdfRaport I półrocze 2021 skrocone NEUCA.pdf
Sprawozdanie_Zarzadu I półrocze 2021.pdfSprawozdanie_Zarzadu I półrocze 2021.pdf
List_Prezesa_I_półrocze_2021.pdfList_Prezesa_I_półrocze_2021.pdf
Neuca_N23827_Raport_z_przeglad_JSF2021.pdfNeuca_N23827_Raport_z_przeglad_JSF2021.pdf
Neuca_N23827_Raport_z_przeglad_SSF2021.pdfNeuca_N23827_Raport_z_przeglad_SSF2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-26 PIOTR SUCHARSKI PREZES ZARZĄDU
2021-08-26 GRZEGORZ DZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2021-08-26 KRZYSZTOF MISZEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki