REKLAMA

LENTEX: Umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego

2020-09-04 13:30
publikacja
2020-09-04 13:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_LENTEX_S.A._tekst_jednolity_po_NWZ_z_02.07.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-04
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 28 sierpnia 2020 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.001.596,38 zł oraz zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 lipca 2020 roku (dalej „NWZ”), która została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 02 lipca 2020 roku.

Po rejestracji przez Sąd wskazanego powyżej obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi on obecnie 19.030.330,40 zł (dziewiętnaście milionów trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 46.415.440 (czterdzieści sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki po zarejestrowaniu ww. obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 46.415.440 głosów.

Wskazane powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 2.442.918 (dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.001.596,38 zł (jeden milion tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy). Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wynosiła 2.442.918 głosów.

Umorzone akcje własne zostały nabyte w ramach ogłoszonej w dniu 23 maja 2019 roku Oferty zakupu akcji własnych Spółki, celem wykonania Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A. (zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.), za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki w związku z dokonaną przez Sąd rejestracją zmian w Statucie Spółki przyjętych w Uchwale Nr 6 NWZ przedstawia poniżej wykaz powyższych zmian Statutu, a także przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający dokonane zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

W Statucie Spółki zmienia się Artykuł 9 ust. 9.1. o dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.031.926,78 zł (dwadzieścia milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 48.858.358 (czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.”

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.030.330,40 zł (dziewiętnaście milionów trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 46.415.440 (czterdzieści sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.”

Podstawa prawna: § 6 w zw. z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Statut_LENTEX_S.A._tekst_jednolity_po_NWZ_z_02.07.2020.pdfStatut_LENTEX_S.A._tekst_jednolity_po_NWZ_z_02.07.2020.pdf Tekst jednolty Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone na ocy Uchwały Nr 6 NWZ z dnia 02.07.2020r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 Barbara Trenda Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki