REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: wyniki finansowe

2020-11-19 04:32
publikacja
2020-11-19 04:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
201119_Raport_za_3_Q_2020_publikacja.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 73433 71983 16531 16707
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9396 10222 2115 2373
III. Zysk (strata) brutto 8670 9000 1952 2089
IV. Zysk (strata) netto 7712 7342 1736 1704
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 7712 7342 1736 1704
VI. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15815 17894 3560 4153
VII. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10069 -11353 -2267 -2635
VIII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -5883 -6559 -1324 -1522
IX. Przypływy pieniężne netto, razem -137 -18 -31 -4
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2020 i 31.12.2019
X. Aktywa razem 223372 224006 49344 52602
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117942 126316 26054 29662
XII. Zobowiązania długoterminowe 85246 82496 18831 19372
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 32696 43820 7223 10290
XIV. Kapitał własny 105430 97689 23290 22940
XV. Kapitał zakładowy 1737 1737 384 408
XVI. Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17365800 17365800 17365800 17365800
XVII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17365800 17365800 17365800 17365800
XVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17365800 17365800 17365800 17365800
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,44 0,50 0,10 0,12
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 0,50 0,10 0,12
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,07 5,63 1,34 1,32
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,00 0,04 0,00
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70454 69438 15861 16116
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8916 10474 2007 2431
XXV. Zysk (strata) brutto 8327 9394 1875 2180
XXVI. Zysk (strata) netto 7355 7723 1656 1792
XXVII. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15209 16934 3424 3930
XXVIII. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9891 -11080 -2227 -2572
XXIX. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -5455 -5872 -1228 -1363
XXX. Przypływy pieniężne netto, razem -137 -17 -31 -4
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2020 i 31.12.2019
XXXI. Aktywa razem 218906 219879 48358 51633
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114203 122530 25228 28773
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 85120 82182 18804 19298
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 29082 40348 6424 9475
XXXV. Kapitał własny 104704 97348 23130 22860
XXXVI. Kapitał zakładowy 1737 1737 384 408
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17365800 17365800 17365800 17365800
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17365800 17365800 17365800 17365800
XXXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17365800 17365800 17365800 17365800
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,42 0,54 0,10 0,13
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,42 0,54 0,10 0,13
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,03 5,61 1,33 1,32
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,00 0,04 0,00
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
201119 Raport za 3 Q 2020 publikacja.pdf201119 Raport za 3 Q 2020 publikacja.pdf 201119 Raport za 3Q2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Adam Krynicki Prezes Zarządu
2020-11-19 Paweł Narcyz Kołakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki