REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Przyjęcie polityki w zakresie dywidendy

2021-06-24 06:30
publikacja
2021-06-24 06:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Przyjęcie polityki w zakresie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania polityki w zakresie dywidendy o następującej treści:

„Decyzje Zarządu Krynicki Recykling S.A. dotyczące rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy oraz jej wysokości będą podejmowane po zakończeniu każdego roku obrotowego. Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego w Grupie Kapitałowej Krynicki Recykling, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi, oraz oceny perspektyw Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling w określonych uwarunkowaniach rynkowych.

Zarząd Krynicki Recykling S.A. zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości minimum 50% jednostkowego zysku netto Krynicki Recykling S.A., przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy założeniu że relacja długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku nie przekroczy poziomów określonych w umowach finansowania dłużnego.

Przyjęta przez Zarząd polityka w zakresie wypłaty dywidendy może podlegać przeglądowi i zmianie przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu różnych czynników dotyczących Grupy, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu płynności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie.

Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od jednostkowego zysku netto Krynicki Recykling S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki