REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

2022-06-21 18:43
publikacja
2022-06-21 18:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-21
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 21 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołało z dniem 22 czerwca 2022 roku w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową, XI kadencję, następujące osoby:

• Piotra Dytko,
• Roberta Kaletę,
• Andrzeja Kisielewicza,
• Katarzynę Krupę,
• Agnieszkę Winnik- Kalembę,
• Wojciecha Zarzyckiego

oraz wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.:

• Józefa Czyczerskiego,
• Przemysława Darowskiego,
• Bogusława Szarka.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Changes in the Supervisory Board of the Company


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“the Company”) hereby
announces that on 21 June 2022 the Ordinary General Meeting of KGHM
Polska Miedź S.A. appointed as of 22 June 2022 for the new, 11th term,
the following persons to the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A.:


• Piotr Dytko,


• Robert Kaleta,


• Andrzej Kisielewicz,


• Katarzyna Krupa,


• Agnieszka Winnik- Kalemba,


• Wojciech Zarzycki


as well as the members elected by the employees of the KGHM Polska Miedź
S.A. Group:


• Józef Czyczerski,


• Przemysław Darowski,


• Bogusław Szarek.


Information on the appointed Members of the Supervisory Board, as
required by the Decree of the Minister of Finance dated 29 March 2018
regarding current and periodic information published by issuers of
securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state, will be provided by the
Company at a later date in the form of an individual regulatory filing.


Legal basis: § 5 point 5 of the Decree of the Minister of Finance dated
29 March 2018 regarding current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognising as equivalent
information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws
of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-21 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
2022-06-21 Marek Pietrzak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki