REKLAMA

K2 HOLDING S.A.: Zawarcie Umowy Inwestycyjnej dotyczącej PerfectBot Sp. z o.o.

2022-09-09 16:54
publikacja
2022-09-09 16:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-09
Skrócona nazwa emitenta
K2 HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Inwestycyjnej dotyczącej PerfectBot Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r., Zarząd „K2 Holding” S.A. („Emitent” „K2”) niniejszym informuje, że w dniu 9 września 2022 r. pomiędzy Emitentem oraz pozostałymi udziałowcami Spółki: Panem Łukaszem Lewandowskim, Panem Mikołajem Machowczykiem oraz Panem Maciejem Maliszewskim („Założyciele ”), a dwoma funduszami venture capital - Tar Heel Capital Pathfinder VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ ASI S.K.A. oraz KnowledgeHub Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ ASI S.K.A. („Fundusze VC”) korzystającymi z finansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 3.1. Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka poddziałanie 3.1.1. Inwestycje w innowacyjne startupy – („Program Starter”) została zawarta umowa inwestycyjna („Umowa”) dotycząca inwestycji w spółkę PerfectBot Sp. z o.o. („Spółka”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Fundusze VC zobowiązały się do inwestycji kapitałowej w Spółkę w kwocie łącznej 2.520.000 PLN w drodze objęcia udziałów w uchwalonym w tym samym dniu podwyższonym kapitale zakładowym Spółki („Podwyższenie Kapitału”) do kwoty 21.200 zł tj. o kwotę 11.200,00 PLN, poprzez utworzenie 224 nowych, równych, niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) PLN każdy,.

Jednocześnie zarówno Emitent oraz Założyciele będą partycypować w Podwyższeniu Kapitału zakładowego Spółki, przy czym wkłady założycieli oraz K2 przeznaczone zostaną na spłatę bieżącego zadłużenia Spółki w szczególności w stosunku do K2. Całkowita kwota inwestycji K2 w Spółkę po Podwyższeniu Kapitału będzie wynosić 3.007.000 PLN.

W wyniku realizacji Podwyższenia Kapitału uzyskana zostanie następująca struktura kapitałowa Spółki:
K2 - 212 udziałów reprezentujących łącznie 50 % kapitału zakładowego Spółki,
Fundusze VC łącznie - 64 udziały reprezentujące 15,10 % kapitału zakładowego Spółki,
Założyciele łącznie – 148 udziałów reprezentujących 34,9% kapitału zakładowego Spółki przy czym 31 udziałów Założycieli jest przeznaczonych na wdrożenie w przyszłości w Spółce programu motywacyjnego.

Umowa reguluje dodatkowo kwestie standardowo regulowane umowami tego typu, w szczególności: zasady corporate governance ograniczenia zbywalności udziałów, zakazy konkurencji Założycieli, zasady preferencji likwidacyjnej K2 oraz Inwestorów VC, oświadczenia i zapewniania, które Umowa reguluje na zasadach zgodnych z praktyką rynkową dla transakcji tego rodzaju, w szczególności finansowanych w ramach Programu Starter.


Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-09 Paweł Wujec Prezes Zarządu Paweł Wujec
2022-09-09 Artur Piątek Wiceprezes Zarządu Artur Piątek
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki