REKLAMA

IFIRMA S.A.: Zaliczka na dywidendę za II kwartał 2023

2023-08-16 17:03
publikacja
2023-08-16 17:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-16
Skrócona nazwa emitenta
IFIRMA S.A.
Temat
Zaliczka na dywidendę za II kwartał 2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w uchwale nr 14/2023 podjętej 16.08.2023 pozytywnie zaopiniowała uchwałę Zarządu nr 2/08/2023 w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,40 zł (czterdzieści groszy) na akcję.

Dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki, wyznaczono na 7.09.2023, zaś termin wypłaty zaliczki na 14.09.2023. Wypłata ta dotyczy II kwartału 2023.

Zaliczką objętych będzie 6 400 000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji Spółki. Całkowita kwota zaliczki wyniesie 2 560 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy).

Wysokość zaliczki została określona stosownie do art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH tak, że łączna wysokość tegorocznych zaliczek stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2022, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Łączna kwota zaliczek za 2023 wyniesie 70 gr i stanowi 90,84% wyniku netto. Jest to zgodne z Polityką Dywidendową Spółki, która rekomenduje przeznaczanie 30% – 100% zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy.


Podstawa prawna:
Art. 349 ust. 4 KSH - ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-16 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu
2023-08-16 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki