REKLAMA

GEO-TERM POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEO-TERM POLSKA S.A.

2020-06-23 10:54
publikacja
2020-06-23 10:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie_wza_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-23
Skrócona nazwa emitenta
GEO-TERM POLSKA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEO-TERM POLSKA S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Na podstawie  § 14 statutu Spółki Zarząd GEO-TERM Polska S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 20 lipca 2020 r. o godzinie 13.00 w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 w siedzibie Spółki.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, oraz projekty uchwał na ZWZA.
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie wza 2020.pdfogłoszenie wza 2020.pdf
projekty uchwał.pdfprojekty uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-23 Bogdan Dubaj Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki