REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

EUROTEL S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

2023-02-16 11:44
publikacja
2023-02-16 11:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Eurotel_tekst_jednolity__10.11._2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-16
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Eurotel S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku niniejszym informuje, iż Spółka powzięła w dniu dzisiejszym informację o rejestracji w dniu 23 stycznia 2023 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych uchwałą nr 1 oraz uchwałą
nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2022 r.

Poniżej Spółka podaje treść dokonanych zmian Statutu a w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie dokonało następujących zmian w Statucie.

1_W § 10 skreśla się ustęp _4_ i _5_.

2_W § 13 ustęp _2_ otrzymuje następujące brzmienie:
"Kadencja Zarządu trwa 3 _trzy_ lata. Czas trwania kadencji liczy się wspólnie dla wszystkich członków Zarządu. Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, mandaty Członków Zarządu wygasają, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania wspólnej kadencji Członka Zarządu."
3_Po § 17 Statutu dodaje się § 17(1) w brzmieniu:
"_1_. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
_a_ uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
_b_ sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
_c_ postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
_d_ transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
_e_ zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
_2_ Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. _1_ lit. _a_-_d_, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
_3_ Informacje, o których mowa w ust. _1_ i _2_, powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:
_a_ ust._1_ lit. _a_-_c_ - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;
_b_ ust._1_ lit. _d_ i _e_ - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
_4_ Informacje, o których mowa w ust. _1_ i _2_, powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie."

4_W § 18 ustępy _2_ i _3_ otrzymują następujące brzmienie:
"_2_ Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 _trzy_ lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania wspólnej kadencji Członka Rady Nadzorczej,
_3_ Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu."

5_ W § 20 wprowadza się następujące zmiany:
a_ Ustęp 2 lit _a_,_b_ i _c_ otrzymuje następujące brzmienie:
"_a_ ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym ;
_b_ ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
_c_ sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy _sprawozdanie Rady Nadzorczej_ zawierającego m.in. sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt _a_ i _b_;"
b_ Po ustępie _2_ dodaje się ustęp _3 _ i _4_ w brzmieniu:
"_3_ Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę _doradca Rady Nadzorczej_. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
_4_ Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa."

6_ W § 21 wprowadza się następujące zmiany:
a _ Ustęp _1_ otrzymuje następujące brzmienie:
"_1_ Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż w każdym kwartale roku obrotowego."
b_ Po ustępie _1_ dodaje się ustęp _1 (1)_ w brzmieniu:
"_1 (1)_ Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia."

7_ W § 22 Statutu wprowadza się następujące zmiany:
a_ Po ustępie _2_ dodaje się ustęp _2 (1)_ w brzmieniu:
"_2 (1)_Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi."
b_ Skreśla się ustęp _5_.

8_ W § 23 ustęp _2_ otrzymuje następujące brzmienie:
"_2_ Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej."

9_ W § 24 wprowadza się następujące zmiany:
a_ Litera _i_ otrzymuje brzmienie:
"_i_ określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego."

10_ § 28 otrzymuje następujące brzmienie:
"Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu"

11_ W § 29 ustęp _2_ otrzymuje następujące brzmienie:
"_2_ Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa podejmowane są większością 3/4 _trzech czwartych_ głosów."

12_ Ustęp _1_ w § 31 otrzymuje następujące brzmienie:
"_1_ Zarząd jest obowiązany w ciągu 3 _trzech_ miesięcy po upływie roku obrotowego, z zastrzeżeniem innych terminów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, zapewnić sporządzenie i przedstawić Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."Ponadto Walne Zgromadzenie dokonało następujących zmian w Statucie:
1_skreśla się § 8 Statutu
2_ zmienia się ustęp 1 w § 14 w ten sposób że trzymuje on brzmienie: "_1_ Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą."

3_ skreśla się ustęp 2 w § 14
4_ zmienia się § 15 w ten sposób że otrzymuje on brzmienie: "Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustalając ich liczbę w granicach określonych w _§ 13_ ust. _1_."

5_ zmienia się ustęp 1 w § 18 w ten sposób że otrzymuje on brzmienie: "Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 _słownie: pięciu_ do 7 _słownie: siedmiu_ członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

6_ skreśla się § 19
7_ skreśla się literę _e_ w ustępie _2_ § 20
8_ zmienia się literę _o_ w § 24 litera w ten sposób że otrzymuje ona brzmienie: "Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach lub niniejszym Statutem, należy: _o_ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;"

9_ skreśla się literę _d_ w ustępie 3 § 25
10_ zmienia się ustęp 2 w § 27 w ten sposób że otrzymuje on brzmienie: "_2_ Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce w sposób i w terminach określonych przepisami prawa handlowego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."Podstawa prawna: § 5 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Statut Eurotel tekst jednolity 10.11. 2022.pdfStatut Eurotel tekst jednolity 10.11. 2022.pdf Statut tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-16 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2023-02-16 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki