REKLAMA

EKO EXPORT S.A.: wyniki finansowe

2021-05-04 18:44
publikacja
2021-05-04 18:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
4_List-prezesa-do-akcjonariuszy_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_za_2020_ost.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
wybrane_dane_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Eko_Export_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenia_do_jednostkowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RADY_NADZORCZEJ_EKO_EXPORT.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Eko_Export_SA_w_zakresie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9500.5.1_Sprawozdanie_z_badania_2020_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody ze sprzedaży 35 497 40 972 7 934 9 524
II. Koszt własny sprzedaży 28 983 29 120 6 478 6 769
III. Wynik brutto ze sprzedaży 6 514 11 852 1 456 2 755
IV. Wynik z działalności operacyjnej -30 179 2 222 - 6 745 517
V. Wynik brutto -24 414 3 268 - 5 467 760
VI. Wynik netto -23 607 2 482 -5 276 577
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VII. Działalność operacyjna (9146) -2 650 (2044) -616
VIII. Działalność inwestycyjna 7362 -1 887 1645 -439
IX. Działalność finansowa 1712 4 453 383 1 035
X. Przepływy pieniężne netto razem 72 146 16 34
XI. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 31.12.2020 Na 31.12.2019 na 31.12.2020 Na 31.12.2019
XII. Aktywa trwałe 63 769 92574 13 818 21739
XIII. Aktywa obrotowe 29 331 27200 6 359 6387
XIV. Aktywa razem 93100 119774 20174 28126
XV. Kapitał własny 58229 84695 12618 19888
XVI. Kapitał akcyjny 1315 1315 285 309
XVII. Zobowiązania długoterminowe 7809 6664 1692 1565
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 27062 28415 5864 6673
XIX. Pasywa razem 93100 119774 20174 28126
POZOSTAŁE
XX. Liczba akcji 13149562 13149562 13149562 13149562
XXI. Liczba akcji przyjęta do rozwodnionego zysku 13149562 13053644 13149562 13053644
XXII. Zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,74 0,19 -0,39 0,04
XXIII. Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,74 0,19 -0,39 0,04
XXIV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 4,42 3,14 1,47 0,74
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 4,42 3,14 1,47 0,74


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


1.     Dla pozycji sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


4,4742 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 – 31.12.2020,


4,3018 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 – 31.12.2019.


2.     Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


4,6148 - kurs NBP z dnia 31.12.2020 r.


4,2585 - kurs NBP z dnia 31.12.2019 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
4_List-prezesa-do-akcjonariuszy 2021.pdf4_List-prezesa-do-akcjonariuszy 2021.pdf List Prezesa Zarzadu
1_Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2020 ost.pdf1_Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2020 ost.pdf Sprawozdanie finansowe za 2020
wybrane dane jednostkowe.pdfwybrane dane jednostkowe.pdf Wybrane dane finansowe
2_Sprawozdanie z dzialalnosci GK_Eko Export za 2020.pdf2_Sprawozdanie z dzialalnosci GK_Eko Export za 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
oświadczenia do jednostkowego.pdfoświadczenia do jednostkowego.pdf Oświadczenia do Sprawozdania
3_Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdf3_Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdf Ład korporacyjny
OCENA RADY NADZORCZEJ EKO EXPORT.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ EKO EXPORT.pdf Ocena Rady Nadzorczej
Oświadczenie Rady Nadzorczej Eko Export SA w zakresie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Eko Export SA w zakresie Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
9500.5.1 Sprawozdanie z badania 2020 JSF.pdf9500.5.1 Sprawozdanie z badania 2020 JSF.pdf Sprawozdanie z badania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Agnieszka Szatanik Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki