EKO EXPORT S.A.: wyniki finansowe

2020-05-20 19:44
publikacja
2020-05-20 19:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
4_List-prezesa-do-akcjonariuszy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu_Eko_Export_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_z_zastrzezeniem_JSF_JZP_Eko_Export-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody ze sprzedaży 40 972 33694 9 524 7897
II. Koszt własny sprzedaży 29 120 23603 6 769 5532
III. Wynik brutto ze sprzedaży 11 852 10090 2 755 2365
IV. Wynik z działalności operacyjnej 2 222 -820 517 -192
V. Wynik brutto 3 268 -15427 760 -3616
VI. Wynik netto 2 482 -15877 577 -3721
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VII. Działalność operacyjna -2 650 2277 -616 534
VIII. Działalność inwestycyjna -1 887 1611 -439 378
IX. Działalność finansowa 4 453 -3880 1 035 -909
X. Przepływy pieniężne netto razem 146 8 34 2
XI. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Na 31.12.2019 Na 31.12.2018 Na 31.12.2019 Na 31.12.2018
XII. Aktywa trwałe 92574 92528 21739 21518
XIII. Aktywa obrotowe 27200 19491 6387 4533
XIV. Aktywa razem 119774 112019 28126 26051
XV. Kapitał własny 84695 79305 19888 18443
XVI. Kapitał akcyjny 1315 1218 309 283
XVII. Zobowiązania długoterminowe 6664 11276 1565 2622
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 28415 21438 6673 4986
XIX. Pasywa razem 119774 112019 28126 26051
POZOSTAŁE
XX. Liczba akcji 13149562 12177062 13149562 12177062
XXI. Liczba akcji przyjęta do rozwodnionego zysku 13053644 12177062 13053644 12177062
XXII. Zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 -1,55 0,04 -0,37
XXIII. Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 -1,55 0,04 -0,37
XXIV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 3,14 6,51 0,74 1,51
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 3,14 6,51 0,74 1,51


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


1. Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


* 4,3018 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 – 31.12.2019,


* 4,2669 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 – 31.12.2018.


2. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


* 4,2585 - kurs NBP z dnia 31.12.2019 r.


* 4,30 - kurs NBP z dnia 31.12.2018 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
4_List-prezesa-do-akcjonariuszy 2020.pdf4_List-prezesa-do-akcjonariuszy 2020.pdf List Prezesa Zarzadu
1_Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2019.pdf1_Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2019.pdf Sprawozdanie finansowe za 2019
2_Sprawozdanie z działalności zarządu Eko Export za 2019.pdf2_Sprawozdanie z działalności zarządu Eko Export za 2019.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu
3_Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2019.pdf3_Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2019.pdf Ład korporacyjny
SzB_z zastrzeżeniem_JSF_JZP_Eko Export-sig.pdfSzB_z zastrzeżeniem_JSF_JZP_Eko Export-sig.pdf Sprawozdanie z badania z zastrzeżeniem

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Agnieszka Szatanik Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki