REKLAMA

CAVATINA HOLDING S.A.: Podsumowanie emisji obligacji serii P2023A

2023-06-07 15:16
publikacja
2023-06-07 15:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Temat
Podsumowanie emisji obligacji serii P2023A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 8/2023 z dnia 31 maja 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu 07 czerwca 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023A o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00123 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 07 czerwca 2023 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 12 maja 2023 r. i zakończyła się w dniu 26 maja 2023 r.;

2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 31 maja 2023 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 07 czerwca 2023 r.;

3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25.000.000 PLN (dwudziestu pięciu milionów złotych);

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Średnia stopa redukcji wyniosła 26,86%;

5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 34.181 (trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 34.181.000 PLN (trzydzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);

6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych);

7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych).
Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych).

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 469 osób;

9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 447 osobom;

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obliga cji na 837.500 PLN. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-07 Rafał Malarz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki