BOŚ SA: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

2020-06-16 19:57
publikacja
2020-06-16 19:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Emil_Slazak_2020_BOS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Arkadiusz_Garbarczyk_2020_BOS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jerzy_Zan_2020_BOŚ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-16
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. podjęła uchwały o:
- powołaniu Pana Arkadiusza Garbarczyka na stanowisko Wiceprezesa - pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. – na czas trwania wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpocznie bieg w dniu następnym po dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. Sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku;
- powołaniu Pana Jerzego Zania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. – na czas trwania wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpocznie bieg w dniu następnym po dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. Sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku;
- delegowaniu Pana Emila Ślązaka, Członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., jednak nie dłużej niż do dnia 16 września 2020 roku.
W związku z powyższym skład Zarządu Banku będzie przedstawiać się następująco:

1) Emil Ślązak – p.o. Prezes Zarządu;
2) Arkadiusz Garbarczyk – Wiceprezes Zarządu - Pierwszy zastępca Prezesa Zarządu;
3) Jerzy Zań – Wiceprezes Zarządu.

Wyżej wymienione osoby spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe.

Nowo powołani Członkowie Zarządu oświadczyli, że:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
- nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy powołanych Członków Zarządu.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Emil Ślązak_2020_BOŚ.pdfEmil Ślązak_2020_BOŚ.pdf Notka Emil Ślązak
Arkadiusz Garbarczyk_2020_BOŚ.pdfArkadiusz Garbarczyk_2020_BOŚ.pdf Notka Arkadiusz Garbarczyk
Jerzy Zan_2020_BOŚ.pdfJerzy Zan_2020_BOŚ.pdf Notka Jerzy Zań

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-06-16 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki