REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie znaczącej umowy na dostawę linii technologicznej

2021-10-11 15:35
publikacja
2021-10-11 15:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-11
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy na dostawę linii technologicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: "Spółka" lub „Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 11 października 2021 r. umowy o dostawę linii technologicznej z MAQUINARIA INDUSTRIAL DARA S.L. z siedzibą w Granolles, Hiszpania („Wykonawca”) Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie oraz kwalifikacja DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych - Zakład ONKO BCG (Przedmiot Umowy, Linia technologiczna). Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu dostawy Linii technologicznej wynosi 4.344.500,00 EURO (co stanowi równowartość 20.028.145,00 zł przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia umowy), przy czym jest to wynagrodzenie uwzględniające dostawę, instalację, uruchomienie, kwalifikację i szkolenie wraz z właściwą dokumentacją, akcesoriami i usługami zgodnie z URS i Ofertą, koszty gwarancji, ubezpieczenia oraz inne obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy („Wynagrodzenie”).

Zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 14 miesięcy od daty podpisania Umowy.
Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych przez Spółkę m.in. z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia czy też opóźnień w realizacji Umowy. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości Wynagrodzenia. Niezależnie od powyższego stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, o ile kary nie zrekompensują całości szkód.
Strony ustaliły 48 - miesięczny okres gwarancji na wykonany i dostarczony Przedmiotu Umowy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do możliwości rozwiązania lub odstąpienia od niej nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zakup linii technologicznej współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (o zawarciu której Emitent informował rb 97/2021) o numerze POIR.02.01.00-00-0039/20 w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego („CBR”) dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej. Celem utworzenia CBR jest wdrożenie na rynek produktów cechujących się innowacyjnością w skali międzynarodowej oraz stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie pacjentów: znacząco udoskonalonych szczepionek BCG oraz w pierwszej kolejności znacząco udoskonalonego, a następnie nowego produktu leczniczego Onko BCG. Budowa CBR zwiększy konkurencyjności produktów Emitenta oraz umocni pozycję rynkową Spółki.

Podpisanie znaczącej Umowy o dostawę linii technologicznej jest kolejnym krokiem w konsekwentnie realizowanej strategii Emitenta związanej z produktami leczniczymi BCG ( w dniu 9 lipca 2021 r. Emitent informował o zawarciu umowy o generalne wykonawstwo – rb 41/2021).

Emitent należy do czołowych producentów i jest jednym z nielicznych w Europie wytwórców produktów leczniczych BCG.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-11 Jakub Winkler Członek Zarządu
2021-10-11 Artur Bielawski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki