REKLAMA
PIT 2023

ARCHICOM S.A.: Nabycie nieruchomości we Wrocławiu

2023-11-14 13:29
publikacja
2023-11-14 13:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-14
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Nabycie nieruchomości we Wrocławiu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Archicom S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 listopada 2023 r., podmiot zależny Emitenta, tj. spółka pod firmą Issogne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako kupujący (Kupujący) oraz Spravia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako sprzedający (Sprzedający, przy czym Kupujący łącznie ze Sprzedającym będą dalej łącznie zwani Stronami), zawarły umowę nabycia użytkowania wieczystego i własności (łącznie Umowa).

Na podstawie Umowy Sprzedający przeniósł na Kupującego:
(a) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu o numerach ewidencyjnych 5/9, 7/36, 7/40 oraz zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 5/10, znajdujących się we Wrocławiu, przy ul. Władysława Reymonta, obręb ewidencyjny 0051, Kleczków, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WR1K/00059660/2 oraz WR1K/00101242/6;
(b) prawo własności budynków i budowli zlokalizowanych na gruncie.

W związku z zawarciem Umowy, Sprzedający: (i) przeniósł na Kupującego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej; (ii) wyraził zgodę na przeniesienie na Kupującego decyzji administracyjnych dotyczących ww. nieruchomości; jak również (iii) przeniósł na Kupującego inne prawa i wierzytelności związane z projektem deweloperskim dotyczącym nieruchomości.

Cena nabycia praw użytkowania wieczystego ww. nieruchomości oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na gruncie wyniosła 69.379.563,09 zł netto + VAT, zaś wynagrodzenie za przeniesienie opisanych powyżej praw i decyzji wyniosło 2.620.436,91 zł netto + VAT.

Postanowienia Umowy oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności Stron.

Zawarcie Umowy jest zgodne z polityką inwestycyjną Emitenta i ma na celu rozwój działalności Emitenta na rynku nieruchomości mieszkaniowych we Wrocławiu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Acquisition of a real
estate in Wrocław


Legal basis: Art. 17.1 MAR -
inside information


The management board of Archicom
S.A. (Issuer) informs that on 14 November 2023, affiliated entity
of the Issuer, i.e. the company under the business name of Issogne
sp. z o.o. with its registered office in Warsaw as the buyer (Buyer)
and Spravia sp. z o.o. with its registered office in Warsaw as
the seller (Seller, whereas the Buyer together with the Seller
will hereinafter jointly be referred to as the Parties),
concluded the agreement on transfer of the perpetual usufruct right and
the ownership right (jointly as the Agreement).


On the basis of the Agreement,
the Seller transferred to the Buyer:


(a)             
perpetual usufruct
right to the undeveloped plots of land nos. 5/9, 7/36, 7/40 as well as
to the developed plot of land no. 5/10, located in Wrocław, at
Władysława Reymonta street, precinct 0051, Kleczków, for which the
District court for Wrocław – Krzyki in Wrocław, IV Division of Land and
Mortgage Registers maintains the land and mortgage registers nos. WR1K/00059660/2
and WR1K/00101242/6, located in Wrocław, at. Władysława Reymonta street;


(b)             
the ownership right
to the buildings and structures developed on the land.


Due to execution of the Agreement
the Seller: (i) transferred to the Buyer the intellectual property
rights to the design documentation; (ii) granted its consent for
transfer of the administrative decisions issued with respect to the
above properties to the Buyer; as well as (iii) transferred to the Buyer
other rights and receivables connected with the investment project to be
developed on the above properties.


Price for acquisition of the
perpetual usufruct right of the above properties, as well as the
ownership right to the buildings and structures located on the land
amounted to PLN 69,379,563.09 net + VAT, whereas the remuneration for
transfer of the above rights and decisions amounted to 2,620,436.91 PLN
net + VAT.


The provisions of the Agreement
and other transaction documents do not differ from the provisions used
in these types of transactions. The Agreement contains standard
provisions for this type of transaction regarding representations and
warranties of the seller and the buyer and regarding the Parties’
liability.


The conclusion of the Agreement
is in line with the Issuer's investment policy and aims at developing
the Issuer's activity on the residential real estate market in Wrocław.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-14 Waldemar Olbryk Prezes Zarządu
2023-11-14 Rafał Zboch Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki