REKLAMA

AGORA: Powołanie nowego członka zarządu Agory S.A.

2021-08-05 13:21
publikacja
2021-08-05 13:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Powołanie nowego członka zarządu Agory S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) informuje, że stosownie do postanowień par. 28 ust. 3 Statutu Spółki 5 sierpnia 2021 r. powołał do swojego grona w drodze kooptacji Panią Agnieszkę Siuzdak - Zygę.
W zarządzie Agory S.A. będzie ona nadzorować pion Gazeta.pl.
Pani Agnieszka Siuzdak - Zyga jest związana z Agorą od 2006 r. Przez większość czasu pracowała w segmencie Internet spółki, kolejno jako redaktor, wydawca, szefowa newsroomu i dyrektor serwisów informacyjnych. Do 2018 r. jako dyrektor ds. wzrostu biznesu kontentowego współtworzyła kierunki rozwojowe Gazeta.pl, testowała nowe możliwości biznesowe oraz odpowiadała m.in. za marketing, SEO oraz analizy biznesowe. W październiku 2018 r. objęła stanowisko dyrektora pionu Gazeta.pl, odpowiadając za zarządzanie tym obszarem, wynik finansowy oraz biznesowy rozwój portalu.
Agnieszka Siuzdak - Zyga to liderka zespołów i menedżerka z ponad 10-letnim stażem w branży mediów cyfrowych. Ma doświadczenie w budowaniu zespołów redakcyjnych, zarządzaniu zmianą, rozwoju biznesów oraz tworzeniu efektywnej i innowacyjnej kultury pracy.
Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła liczne kursy doszkalające, m.in. z zakresu rozwijania umiejętności przywódczych. Urodziła się w 1983 r.
Pani Agnieszka Siuzdak – Zyga nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
17/2021 Appointment of a new member of the Management Board of Agora S.A.Regulatory filingThe Management Board of Agora S.A. with its seat in Warsaw ("Agora", "Company") informs that, pursuant to the provisions of § 28 section 3 of the Company's Articles of Association, on 5 August 2021, the Management Board appointed Ms Agnieszka Siuzdak-Zyga, by co-opting.In the Management Board of Agora S.A. she will supervise the Gazeta.pl division.Ms. Agnieszka Siuzdak-Zyga has been associated with Agora since 2006. Most of the time she worked in the Internet segment of the Company, successively as an editor, publisher, head of newsroom and director of news websites. Until 2018, as the director of content business growth, she co-created the development directions of Gazeta.pl, tested new business opportunities and was responsible, i.a., for marketing, SEO and business analysis. In October 2018, she took the position of the director of the Gazeta.pl division, responsible for the management of this area, financial result and business development of the portal.Agnieszka Siuzdak-Zyga is a team leader and manager with over 10 years of experience in the digital media industry. She has experience in building editorial teams, change management, business development and creating an effective and innovative work culture.She is a graduate of the University of Warsaw, with completed numerous training courses, including those in the field of developing leadership skills. She was born in 1983.Ms Agnieszka Siuzdak-Zyga is not listed in the Register of Insolvent Debtors kept by the National Court Register. She does not conduct any activity competitive to the Company, and does not participate in a competitive company as a partner in a civil partnership, partnership, or as a member of a competitive capital company or a member of any competitive legal entity.Legal basis: § 5 point 5 in connection with from § 10 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-05 Anna Kryńska Godlewska Członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki