REKLAMA

Wyniki BZ WBK po I półroczu 2008 r.

2008-07-30 11:20
publikacja
2008-07-30 11:20
Pierwsze półrocze 2008 roku: Sukces dywersyfikacji

Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK w pierwszym półroczu 2008 roku:

  • zysk brutto wyniósł 788 mln zł i zwiększył się r/r o 1,2%,

  • zysk netto wyniósł 567,5 mln zł i zwiększył się r/r o 1,6%,

  • wysoka rentowność kapitału własnego – wskaźnik ROE na poziomie 23,96% (wobec 25,97% na koniec czerwca 2007 roku),

  • wzrost dochodów ogółem o 12%, w tym wyniku z tytułu odsetek o 31%,

  • koszty ogółem wyższe o 17,8% pod wpływem dynamicznego rozwoju kanałów dystrybucji,

  • wskaźnik koszty/dochody C/I za pierwsze półrocze 2008 r. wyniósł 51,1%, wobec 48,7% w tym samym okresie 2007 roku,

  • dalsza redukcja wskaźnika kredytów niepracujących – 2,4% na koniec czerwca 2008 roku (z 3,9% na koniec czerwca 2007 roku).


Kluczowe czynniki wzrostu w pierwszym półroczu 2008 roku:

  • dynamiczny wzrost wolumenów kredytowych: kredytów gotówkowych (+71%), kredytów hipotecznych (+44%), należności leasingowych (+31%), kredytów dla przedsiębiorstw (+33%);

  • znaczny przyrost bazy depozytów (+34% r/r), w tym sald na kontach oszczędnościowych aż o 9,9 mld;

  • dynamiczny rozwój kanałów dystrybucji: rozbudowa sieci oddziałów, sprzedaży mobilnej i specjalistycznych jednostek obsługi:

   • wysoki poziom dywersyfikacji i rosnąca efektywność sprzedaży kanałów dystrybucji.

   • rozwój funkcjonalności w ramach bankowości elektronicznej i bezpośredniej;

  • szybki rozwój perspektywicznych linii biznesowych: produkty bancassurance, obsługa obcych instytucji finansowych, usługi doradcze i emisyjne na rynku kapitałowym;

  • rozbudowa bazy kart debetowych i kredytowych dzięki szerokiej ofercie i usługom dodatkowym;

  • wprowadzenie nowych produktów inwestycyjnych dla klientów, w tym funduszy zamkniętych oraz rozwiązań strukturyzowanych.


Portfel kredytowy: dynamicznie w górę


Na koniec czerwca 2008 roku należności netto od klientów wyniosły 28,3 mld zł i przekroczyły stan sprzed dwunastu miesięcy o 36,9% w wyniku wzrostu głównych portfeli kredytowych grupy: kredytów dla podmiotów gospodarczych, kredytów dla ludności oraz należności leasingowych.


Portfel należności od podmiotów gospodarczych osiągnął wartość 18,7 mld zł i był wyższy o 32,9% w stosunku rocznym. Wzrost ten odzwierciedla wyższy popyt przedsiębiorstw na kredyty finansujące inwestycje, zapasy i kapitał obrotowy w warunkach kontynuacji wzrostu gospodarczego. Znaczny wpływ na dynamizację akcji kredytowej miały przedsiębiorstwa korporacyjne realizujące długoterminowe projekty inwestycyjne, przede wszystkim na rynku nieruchomości. Portfel kredytów na nieruchomości dochodowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK rozwijał się w tempie 62,1% r/r, osiągając na koniec czerwca 2008 roku wartość 8,4 mld zł.


W ciągu dwunastu miesięcy portfel należności od klientów indywidualnych zwiększył wartość o 47,1%, do 7,4 mld zł w efekcie silnego przyrostu kredytów gotówkowych i hipotecznych. Kredyty gotówkowe wzrosły o 71,4% i osiągnęły wartość 2,1 mld zł za sprawą atrakcyjnej oferty banku oraz dużej skuteczności aktywnych metod promocji i sprzedaży. Natomiast kredyty hipoteczne wzrosły o 43,9% r/r i wniosły 4,4 mld zł w warunkach wzrostu stóp procentowych dzięki bardzo dobrej ofercie banku, sprawnej obsłudze kredytowej oraz poprawie sytuacji ekonomicznej klientów indywidualnych.


Portfel leasingowy zwiększył się w skali roku o 30,5%, do 2,6 mld zł, pod wpływem rosnących wyników sprzedaży leasingowych spółek zależnych w obu głównych kategoriach przedmiotowych, tj. środki transportu oraz maszyny i urządzenia.


Jakość portfela kredytowego Grupy ponownie się poprawiła, czego potwierdzeniem jest zmniejszający się wskaźnik kredytów niepracujących. Na koniec czerwca 2008 roku niepracujące należności od klientów stanowiły 2,4% portfela brutto, wobec 3,9% dwanaście miesięcy wcześniej.


Wzrost funduszy powierzonych Grupie BZWBK

Na koniec czerwca 2008 roku oszczędności klientów Grupy Banku Zachodniego WBK osiągnęły wartość 51 mld zł pozostając na tym samym poziomie co w czerwcu 2007 roku.


Na koniec czerwca 2008 roku depozyty klientów osiągnęły wartość 33,7 mld zł i przekroczyły poziom sprzed dwunastu miesięcy o 33,7%. Na wielkość tę składają się środki złożone na rachunkach bieżących w wysokości 20 mld zł (z czego 10,5 mld zł to salda na rachunkach oszczędnościowych), depozyty terminowe w wysokości 13,3 mld zł oraz pozostałe zobowiązania. W minionym półroczu szczególnie szybko rosły salda na rachunkach bieżących, przewyższając stan zarejestrowany na koniec czerwca 2007 roku o 104,7%. Wzrost ten osiągnięto dzięki atrakcyjnej ofercie banku w zakresie kont oszczędnościowych oraz udanej kampanii promocyjnej.


Powierzone przez klientów BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych aktywa spadły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy o 33%, do 15 mld zł. Na koniec marca 2008 roku spółka zajmowała drugą pozycję w kraju z 15,4% udziałem w rynku funduszy inwestycyjnych.


Indywidualne portfele aktywów zarządzane przez BZWBK AIB Asset Management osiągnęły wartość 2,5 mld zł w porównaniu z 3,6 mld zł na koniec czerwca 2008 roku (-32% r/r).


Dochody

W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa BZWBK osiągnęła dochód w wysokości 1 653,2 mln zł, o 12% wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku.


Wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 712,6 mln zł i zmniejszył się w skali roku o 5,7%. Jest to w znacznej mierze efekt niekorzystnej sytuacji na polskim rynku kapitałowym, która przełożyła się bezpośrednio na niższy poziom prowizji za dystrybucję i zarządzanie aktywami oraz usługi maklerskie.


Dochody netto Grupy BZWBK z tytułu dystrybucji funduszy oraz zarządzania aktywami wyniosły 224 mln zł i były niższe o 27,1% r/r z powodu utrzymującej się od wielu miesięcy dekoniunktury na rynku giełdowym, która skłoniła część inwestorów do wycofania się z rynku funduszy inwestycyjnych lub zachowania rezerwy wobec instrumentów finansowych obciążonych ryzykiem (m.in. fundusze akcji i mieszane).


Dochody prowizyjne (netto) Domu Maklerskiego BZWBK zmniejszyły się o 33,7% r/r i wyniosły 55,2 mln zł w wyniku spowolnienia dynamiki rynku giełdowego, a wraz z nim obrotów spółki z tytułu akcji.


Pozostałe linie biznesowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK odnotowały wzrosty, szczególnie wysokie w wypadku bancassurance, bankowości elektronicznej i płatności oraz prowizji walutowych.


Linia produktów bancassurance wygenerowała dochody na poziomie 32,7 mln zł, przekraczając poziom pierwszego półrocza 2007 roku o 73,9% pod wpływem rosnącej sprzedaży ubezpieczeń do kredytów, w tym przede wszystkim gotówkowych.


Wynik z tytułu prowizji za usługi bankowości elektronicznej oraz obsługę płatności wzrósł o 24,2%, do 112,3 mln zł. Dwie linie produktowe z tego obszaru rozwijały się szczególnie dynamicznie – „usługi na rzecz obcych instytucji finansowych” oraz „karty debetowe”, co przełożyło się na wzrost odnotowanych przez nie dochodów prowizyjnych odpowiednio o 38% i 29%. Osiągnięty w skali roku postęp jest konsekwencją podjęcia współpracy z kolejnymi instytucjami finansowymi oraz wzrostu ilości obsługiwanych na ich zlecenie kart i bankomatów. Determinuje go również rozwój bazy kart debetowych w dyspozycji klientów banku (+297 tys. sztuk r/r) oraz wyższa ilość i wartość transakcji bezgotówkowych dokonywanych z ich użyciem.


Przychody z tytułu dywidend – w wysokości 69,6 mln zł – zwiększyły się o 8,1% przede wszystkim z powodu wypłaty wyższej dywidendy przez spółkę Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK z portfela inwestycji kapitałowych banku. W 2008 roku bank otrzymał z tego źródła dywidendę wartości 20,7 mln zł, podczas gdy w poprzednim roku było to 16,7 mln zł.


Wartość wyniku handlowego i rewaluacji wzrosła o 46,5%, do 47,9 mln zł, dzięki wyższym dochodom z tytułu transakcji hurtowych FX Swap na rynku międzybankowym oraz transakcji pochodnych zawieranych zarówno przez Bank, jak i Dom Maklerski BZWBK, który wykorzystuje tego typu instrumenty w ramach działalności animatora.


Pozostałe dochody Grupy Banku Zachodniego WBK wzrosły o 86,2%, do 46,0 mln zł, która zawiera między innymi 22,4 mln zł zysku ze sprzedaży pakietu akcji spółki MasterCard International z portfela mniejszościowego banku.


Koszty

Całkowite koszty Grupy Kapitałowej zamknęły się kwotą 845,3 mln zł i były wyższe niż w pierwszej połowie 2008 roku o 17,8%.


Koszty pracownicze oraz koszty działania w wysokości 784,1 mln zł przekroczyły poziom porównywalnego okresu o 24,9% pod wpływem dynamicznego rozwoju działalności operacyjnej oraz realizowanych projektów strategicznych.


Koszty pracownicze wzrosły o 19,3% r/r i wyniosły 470,4 mln zł. Skalę wzrostu zdeterminowało kilka czynników, w tym wzrost zatrudnienia w związku z rozwojem biznesu i sieci dystrybucji (1 457 nowych etatów w ciągu dwunastu miesięcy), podwyżka płac powiązana z coroczną oceną pracowników (kwiecień 2008 roku), rosnąca konkurencja na rynku wysokiej klasy specjalistów bankowych oraz zwiększonymi kosztami z tytułu premii za realizację celów biznesowych.


Przy znacznym wzroście biznesu i infrastruktury dystrybucyjnej, koszty działania Grupy

Kapitałowej zwiększyły się o 34,5% r/r i osiągnęły poziom 313,7 mln zł. Zmiana ta jest efektem intensywnych przedsięwzięć promocyjnych wspierających sprzedaż produktów strategicznych Grupy (m.in. konta Wydajesz & Zarabiasz, kredytów gotówkowych, konta oszczędnościowego, polisy inwestycyjnej, kont walutowych ).

Motorem wzrostu były też rosnące koszty najmu i utrzymania powierzchni użytkowych w związku z rozwojem kanałów dystrybucji banku, w tym sieci oddziałów, specjalistycznych centrów obsługi (Centra Bankowości Przedsiębiorstw i Biura Private Banking) i wspierających je struktur Centrum Wsparcia Biznesu. W konsekwencji działań rozwojowych i modernizacyjnych, powstały znaczne koszty renowacji budynków i pomieszczeń oraz wyposażenia jednostek operacyjnych.


Podejmowane przez Grupę inicjatywy o charakterze oszczędnościowym oraz rygorystyczny proces planowania i kontroli wykonania budżetów kosztów operacyjnych, ograniczyły koszty działania do niezbędnego minimum.


BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Od początku 2008 roku sytuacja na rynku funduszy inwestycyjnych zmieniała się dość dynamicznie, przede wszystkim pod wpływem słabej koniunktury na rynkach kapitałowych w kraju i za granicą. Ceny jednostek i certyfikatów inwestycyjnych znajdowały się w trendzie spadkowym, a inwestorzy więcej środków wycofywali z funduszy niż do nich wpłacali. W konsekwencji, w skali dwunastu miesięcy wartość aktywów na rynku funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o 30%.


Dynamika sprzedaży funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych była odzwierciedleniem rozwoju sytuacji na rynku. Zgromadzone aktywa obniżyły wartość o 33% r/r i na koniec czerwca 2008 roku wyniosły 15 mld zł. Rezultat ten zapewnił spółce udział w rynku na poziomie 15,4% oraz drugą pozycję w kraju.


W związku z utrzymującą się dekoniunkturą na rynku giełdowym, w pierwszym półroczu 2008 roku największą popularnością wśród klientów cieszyły się fundusze bezpieczne, tj. Arka BZWBK Obligacji FIO (+64% r/r) oraz Arka BZWBK Ochrony Kapitału FIO (+31% r/r).


Podczas pierwszego półrocza spółka wzbogaciła swoją ofertę o nowe fundusze, dzięki którym pozyskała dodatkowe aktywa. W dniu 25 lutego 2008 roku rozpoczęła się szeroka dystrybucja funduszu Arka BZWBK Energii FIO, którego strategia inwestycyjna koncentruje się na walorach spółek związanych z branżą energetyczną. W dniach od 31 marca do 25 kwietnia 2008 roku – we współpracy z Domem Maklerskim BZWBK – przeprowadzono publiczną subskrypcję certyfikatów funduszu zamkniętego Arka BZWBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. Z uwagi na formułę zamkniętą oraz przyjętą strategię inwestycyjną, nowy fundusz przypomina Indywidualne Portfele Akcyjne Fundamentalne oferowane przez BZWBK AIB Asset Management i tak jak one jest adresowany do zamożnych inwestorów. Subskrypcja zakończyła się sukcesem – nabywców znalazły certyfikaty funduszy o łącznej wartości 169,5 mln zł. Certyfikaty inwestycyjne funduszu zamkniętego Arka BZWBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (pierwsze notowanie 27 czerwca).


Powodzeniem cieszyła się także subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu Arka BZWBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 FIZ, przeprowadzona we współpracy z Domem Maklerskim BZWBK w terminie od 5 do 29 maja 2008 roku. Nabywcy w ramach transzy detalicznej, instytucjonalnej oraz specjalnej objęli certyfikaty o łącznej wartości 209,8 mln zł. Arka BZWBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ to fundusz, który bazuje na doświadczeniach pierwszego funduszu Arka inwestującego na rynku nieruchomości.


Fundusze Zarządzane przez BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od lat znajdują się w krajowej czołówce pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych. Potwierdzają to liczne nagrody oraz wysokie miejsca w prestiżowych rankingach.


Dom Maklerski BZWBK

W pierwszej połowie 2008 roku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych utrzymywał się trend spadkowy, rozpoczęty w drugim półroczu poprzedniego roku.


W związku z niekorzystną koniunkturą giełdową, Dom Maklerski BZWBK odnotował analogiczny do całej giełdy spadek obrotów z tytułu akcji, który wyniósł 30% r/r przy bazie będącej historycznie najwyższym półrocznym poziomem obrotów spółki. Wartość obrotów spółki na rynku akcji wyniosła 19 172,3 mln zł, co w warunkach spowolnienia giełdy pozwoliło jej zachować udział na poziomie z pierwszego półrocza 2007 roku (11,3%) oraz trzecią pozycję w kraju.


Na rynku kontraktów terminowych, który jest drugim co do ważności rynkiem giełdowym w Polsce, Dom Maklerski BZWBK pośredniczył w zawarciu 1 313 tys. kontraktów. Jest to ilość wyższa o 57% w porównaniu z pierwszą połową 2007 roku.


W 2008 roku Dom Maklerski BZWBK przeprowadził kolejne oferty sprzedaży akcji spółek na rynku pierwotnym. Przedmiotem emisji były akcje następujących podmiotów: Hydrobudowa Polska, Azoty Tarnów, R&C Union.


Spółka należy do wiodących na rynku podmiotów maklerskich pod względem ilości inwestorów korzystających z systemu internetowego. Ich liczba wzrosła o 25% w stosunku rocznym i na koniec czerwca 2008 roku wyniosła 54 tys.BZ WBK / www.prnews.pl
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~kkoko
No comments? Przecież to rewelacja.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki