0,1150 zł
15,00% 0,0150 zł
TXM SA (TXM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_3Q2019_TXM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_Zarzadu_GK_TXM_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TXM
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 167 911 214 857 38 971 50 513
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (36 154) (20 060) (8 391) (4 716)
III. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (46 248) (22 480) (10 734) (5 285)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (46 283) (22 399) (10 742) (5 266)
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (56 109) (26 566) (13 023) (6 246)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 770 (33 121) 5 981 (7 787)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 411) (5 574) (792) (1 310)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (23 444) 37 447 (5 441) 8 804
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (1 085) 1 317 (252) 310
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w zł / EUR) (1,44) (0,77) (0,28) (0,15)
wg stanu na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem 139 336 153 721 31 859 35 749
XII. Aktywa obrotowe 56 842 114 679 12 997 26 670
XIII. Aktywa trwałe 82 494 39 042 18 862 9 080
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 295 169 571 48 312 39 435
XV. Zobowiązania których płatność jest zablokowana na podstawie prawa restrukturyzacyjnego 95 412 21 815
XVI. Zobowiazania długoterminowe 29 751 15 023 6 802 3 494
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 86 132 154 548 19 694 35 941
XVIII. Kapitał własny (71 959) (15 850) (16 453) (3 686)
XIX. Kapitał zakładowy 77 780 77 780 17 784 18 088
XX. Liczba akcji 38 890 000 34 418 205 38 890 000 34 418 205
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (1,85) (0,46) (0,42) (0,11)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE TXM S.A W RESTRUKTURYZACJI
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 167 517 214 858 38 880 50 513
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (33 063) (19 240) (7 674) (4 523)
XXIV. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (42 527) (21 625) (9 870) (5 084)
XXV. Zysk (strata) netto (42 527) (21 332) (9 870) (5 015)
XXVI. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (48 758) (27 675) (11 316) (6 506)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 392 (32 298) 6 125 (7 593)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 722) (4 964) (400) (1 167)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 807) 35 998 (5 758) 8 463
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem (137) (1 264) (32) (297)
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w zł / EUR) (0,99) (0,77) (0,25) (0,15)
wg stanu na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXII. Aktywa razem 139 971 143 352 32 004 33 338
XXXIII. Aktywa obrotowe 56 671 107 748 12 958 25 058
XXXIV. Aktywa trwałe 83 300 35 604 19 046 8 280
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 213 061 167 684 48 715 38 996
XXXVI. Zobowiązania których płatność jest zablokowana na podstawie prawa restrukturyzacyjnego 98 618 22 548
XXXVII. Zobowiazania długoterminowe 30 171 17 204 6 899 4 001
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 84 272 150 480 19 268 34 995
XXXIX. Kapitał własny (73 090) (24 332) (16 712) (5 658)
XL. Kapitał zakładowy 77 780 77 780 17 784 18 088
XLI. Liczba akcji 38 890 000 34 418 205 38 890 000 34 418 205
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (1,88) (0,71) (0,43) (0,16)


Powyższe dane finansowe za kwartał 2019 oraz 2018 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 września 2019 roku – 4,3736 PLN / EUR, i na
dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2019 roku –
4,3086 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2018 roku - 4,2535 PLN
/ EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_3Q2019 TXM.pdfSSF_3Q2019 TXM.pdf Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK TXM
Spr_Zarządu_GK_TXM_3Q2019.pdfSpr_Zarządu_GK_TXM_3Q2019.pdf Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania GK TXM

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2019-11-28 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.